Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Voor activiteiten in Dorpshuis "Anloop" en nog beschikbare data en dagdelen, kunt u terecht bij de nieuwe beheerders Jakob Nijborg en Lia Kuijpens, Achterhaven 2, 9469 PR Schipborg, 050-4094206, e-mail: jakobnijborg@yahoo.com of liakuijpens@hotmail.com

Voor andere dorpshuiszaken, over o.a. de verbouwing, kunt u terecht bij Having Perdon, Heidesteeg 10, 06- 51326174

Aangaande Dorpshuis "Anloop" is er momenteel veel in beweging. Dit heeft in z'n algemeenheid te maken met het streven van de gemeente Aa en Hunze om dorpshuizen "terug" te geven aan de gemeenschap. In het kader daarvan heeft Stichting Dorpshuis Schipborg in 2016 -na de verkoop van het voormalig schoolgebouw "de Waterburcht"- van de gemeente de mogelijkheid gekregen om de gymzaal voor het symbolische bedrag van 1 euro over te nemen. Toch zitten er aan een overname van Dorpshuis (+gymzaal) enkele haken en ogen vast, wat het Dorpshuisbestuur heeft doen besluiten om een beslissing voorlopig uit te stellen. Het is mooi dat we hiervoor twee tot drie jaar de gelegenheid hebben gekregen.          

Naar aanleiding van een dorpsvergadering eind november 2016 is een commissie aan de slag gegaan met ideeën voor het toekomstbestendig maken van het Dorpshuis. Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen op 21 maart 2017 zijn deze plannen gepresenteerd. Ze behelzen een zodanige verbouw dat de (ver)huur aantrekkelijker wordt. Kort gezegd komt het er op neer dat er een gang wordt gemaakt die er voor zorgt dat beide zalen apart bereikbaar worden met een eigen toegang. So wie so moet er dubbele beglazing komen i.v.m. de energienota, nu we ook de gymzaal erbij hebben.

Alvorens de verbouw te realiseren is het belangrijk om te weten of er daarna sprake van een gezonde exploïtatie kan zijn. Welke activiteiten (wekelijks/maandelijks/incidenteel) kunnen voor een aanloop naar de "Anloop" zorgen? De genoemde commissie heeft hiervoor ideeën aangedragen en VDS organiseert ook het één en ander. De komende tijd zal echter moeten uitwijzen of dit voldoende is. Hiervoor is "actief" draagvlak vanuit het dorp nodig. Graag willen we van u als dorpsbewoner horen wat úw wensen, ideeën en mogelijkheden zijn. U kunt deze kenbaar maken aan de beheerders of aan het secretariaat van VDS.           

De gemeente Aa en Hunze heeft toegezegd dat wij op hun financiële medewerking mogen rekenen, als er voldoende draagvlak én zelfwerkzaamheid vanuit de inwoners blijkt. Een goed voorbeeld van deze zelfwerkzaamheid was NLdoet op 10 en 11 maart 2017. Een groep van maar liefst 16 vrijwilligers, waaronder wethouder Heijerman, is toen begonnen aan het opknappen/verven van het "Dorpshuis". Dit heeft tijdens de opschoondag van 25 maart een vervolg gekregen. En door het actieve clubje BOM(= Bewegen op Muziek)-vrouwen van Cobie Krijger op maandagavond is het inmiddels bijna klaar.

Op vrijdagavond 7 april 2017 mocht toenmalig voorzitter Menno Heeres voor Stichting Dorpshuis Schipborg een cheque met het prachtige bedrag van € 4000,- in ontvangst nemen. Dit in het kader van `Jullie idee, samen uitvoeren`, georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze.
Er was een bedrag gevraagd voor o.a. vervanging plafondplaten, TL lampen vervangen door LED-verlichting, aanschaf raambekleding/zonwering voor alle zalen, alsmede een vervangende, afsluitbare boekenkast. Met het toegezegde bedrag kunnen de meeste wensen worden uitgevoerd. Voor de realisatie van deze investeringen zullen opnieuw vrijwilligers nodig zijn.
Samen met de geplande aanpassingen aan het gebouw zijn deze investeringen het waard om de gemeenschapszin en de onderlinge dorpsverbondenheid te kunnen vergroten in een sfeervollere ambiance.

Klik op onderstaande link voor het artikel in Dagblad van het Noorden:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Potjes-met-geld-voor-idee%C3%ABn-inwoners-gemeente-Aa-en-Hunze-22128171.html

Nieuwe ontwikkelingen rondom Dorpshuis "Anloop"

In de zomer van 2017 heeft het vernieuwde bestuur van Stichting Dorpshuis een kennismakingsoverleg gehad met wethouder Heijerman en twee bij het onderwerp betrokken ambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Hoofdzaak was om de wethouder te informeren over de stand van zaken rondom een ingezet traject van verzelfstandiging en aanpassen van ons dorpshuis. Dit gesprek was nodig omdat er na de presentatie van de oorspronkelijke verbouwingsplannen een flink aantal op- en aanmerkingen vanuit vanuit het dorp waren gekomen. Het bestuur heeft hierna besloten om het reeds gelopen traject met de gemeente opnieuw te doen.

Er vond een vruchtbare uitwisseling van ideeën en standpunten plaats met als resultaat dat er door de gemeente nadien een nieuwe tekening aan ons werd gepresenteerd. We hebben deze tekening hierna voorgelegd aan Vereniging Dorpsbelangen en in een gezamenlijke vergadering op maandag 20 november een lijst van wijzigingen op de huidige concepttekening vastgesteld en aanvullende wensen geformuleerd. Dit zal op korte termijn in een volgende bespreking met de gemeente onderwerp van gesprek zijn.

We hopen het voorjaar van 2018 aan de inwoners van Schipborg definitieve tekeningen te kunnen presenteren met de daarbij behorende financiële consequenties. Ook zullen we daarbij aangeven waarom het dorpshuis er volgens ons zo zou moeten uitzien en hoe we denken het gebouw -als het in eigen beheer is- exploïtabel te maken.

Kortom: er wacht ons nog veel werk en een intensieve periode met de nodige overleggen. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer Schipborg het gebouw in eigen beheer krijgt, dit de kwaliteit zal moeten hebben die voldoet aan de huidige normen geldend voor dorpshuizen. Ook moeten de toe te kennen functies goed aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen van ons dorp.

Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis

Having Perdon, voorzitter

Het huidige Dorpshuisbestuur bestaat naast Having Perdon uit de volgende personen: Anja van der Tuuk (secretaris), Leonie Scheffer (penningmeester), Maud Litjens (namens Tennis Vereniging Schipborg) en Piet Rienks (namens Vereniging Dorpsbelangen Schipborg).

Klik op de volgende link als u benieuwd bent naar de presentatie welke Having Perdon op 28 maart 2018 -tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen- gaf over de plannen t.a.v. het Dorpshuis: 2018-04/presentatie-28-maart-2018-rev1