Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Contributie

Contributiebetaling lidmaatschap VDS per kalenderjaar: €15,- op rekeningnummer NL40 RABO 0376 0419 51 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Schipborg met vermelding van uw huisadres.