Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

20e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 06/02/2008

Op woensdag 6 februari 2008 vond in Eetcafé Slomp te Loon de 20e vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL).

Toestandbeschrijving NBEL 2007
Op 4 december 2007 bestond het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' vijf jaar. Voor deze gelegenheid is een toestandbeschrijving van het gebied gemaakt, om de huidige situatie vast te kunnen leggen. Hiermee is een beeld verkregen van wat er de afgelopen vijf jaar is bereikt. Met de toestandbeschrijving 2007 zal in 2012 nog nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld, in hoeverre de ontwikkelingen van het gebied in overeenstemming zijn met de vastgestelde doelen.
Op grond van de toestandbeschrijving NBEL 2007 is vastgesteld, dat er een goede samenhang is tussen beleid en uitvoering en dat de uitvoering van de voorgenomen maatregelen ook naar wens verloopt. Over een aantal onderwerpen bleek echter onvoldoende informatie beschikbaar te zijn, om een goede beoordeling mogelijk te maken. Het gaat dan om verbrede landbouw, landschapsontwikkeling en recreatie. Om dit in 2012 wel mogelijk te maken zal er een aanvullend meetprogramma komen. Voor een aantal onderwerpen, verbrede landbouw, realisatie natuurdoeltypen, rodelijst soorten en verkeersontwikkeling, is bovendien extra aandacht nodig, omdat het nog onzeker is of de gestelde doelen wel echt haalbaar zijn.

Aanpassing Pieterpad door Anderse Diep
De huidige route van het Pieterpad ter hoogte van het Anderse Diep loopt op dit moment noordelijk hiervan door bossen en deels over een verhard fietspad. Om het beekdal voor wandelaars in het algemeen beter toegankelijk te maken, zal dit deel van het Pieterpad over en lengte van vier kilometer worden verlegd naar het beekdal zelf.

Belvedères Drentsche Aa
Belvedères zijn bijzondere vergezichten in het landschap. In het gebied van de Drentsche Aa gaat het om het terugbrengen van vergezichten uit de tijd rond 1900. Het landschap had toen het open karakter, dat ook in de Landschapsvisie Drentsche Aa uit 2004 als richtbeeld wordt gehanteerd. Het inrichten van belvedères is dus niet het inrichten van gewone uitzichtpunten, maar betekent grootschalige veranderingen, kaalslag dus meestal, in het huidige landschap. In de landschapsvisie worden een aantal plaatsen genoemd waar, door hoogteverschillen over korte afstanden, vergezichten in de lengterichting van het beekdal goed maakbaar zijn. De Kymmelsberg bij Schipborg is nu al zo een belvedère, maar ook hier zal nog nader ingrepen moeten worden. Zo blijft er gezien vanuit de Kymmelsberg maar één els aan de linkerkant staan, worden de bomen tussen beide bankjes weggehaald, en blijft alleen één eik en de bomen rechts daarvan staan bij het rechterbankje.

Vergaderschema NBEL 2008
Donderdag 19 juni om 13:30 uur, maandag 15 september om 20:00 uur en maandag 17 november om 14:30 uur.

Paul Hagel

Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Natuur en Milieu (ter discussie!)

Geplaatst op 24/01/2008

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevige houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over het hoofdstuk 'Natuur en Milieu'.

Lees verder...


Regiobijeenkomst BOKD Noord Drenthe

Geplaatst op 19/11/2007

Op donderdag 15 november 2007 vond in het Verenigingsgebouw Veenhuizen te Veenhuizen de regiobijeenkomst Noord Drenthe 2007 plaats van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD).

Project 'Dorpen bij nacht'
Vanuit de ruimte gezien is Nederland bij nacht één van de meest verlichte plekken op aarde. Vooral de driehoek Randstad, België, Roergebied baadt dan in het lamplicht. De drie noordelijke provincies van Nederland zijn vergeleken daarmee nog betrekkelijk donker gebleven. Nachthemel en natuur hebben daar nog gedeeltelijk hun natuurlijke duisternis behouden.
Met het project 'Dorpen bij nacht' wil de BOKD mogelijkheden bieden om, door het vermijden van overtollige buitenverlichting van woningen, bij te kunnen dragen aan een beter nachtelijk duister. Het gaat dan om het zodanig aanpassen van de bestaande verlichting, dat verspillen van licht waar dat redelijkerwijs mogelijk is vermeden wordt. Dat kan bijvoorbeeld door het vermijden van licht, dat nutteloos de hemel in schijnt, of het waar mogelijk gebruiken van tijdschakelaars of bewegingsmelders voor het aan- en uitzetten van licht. Veiligheid blijft daarbij natuurlijk voorop staan.
Voor bewoners van dorpen die mee willen doen aan het project zullen presentaties worden gehouden. Individuele bewoners kunnen dan advies en hulp krijgen bij het aanpassen van hun bestaande buitenverlichting. De kosten van aanpassingen en materialen zullen de bewoners voor ongeveer 50% vergoed kunnen krijgen.
Belangstelling vanuit Schipborg voor deelname aan het project 'Dorpen bij nacht' kan gemeld worden bij de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS), Achterhaven 9, Schipborg of via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl . Bij voldoende belangstelling zal de VDS over de organisatie van een presentatie voor de bewoners van Schipborg contact opnemen met de BOKD.
Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Recreatie en Toerisme (ter discussie!)

Geplaatst op 04/11/2007

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die, ook via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl, om commentaar aan de bewoners van Schipborg worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over 'Recreatie en Toerisme'.Lees verder...


19e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 02/11/2007

Op donderdag 1 november 2007 vond in Conferentieoord 'De Clinge' te Zeegse de 19e vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Park/Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL).

Aanwijzing Nationale Parken
Met een aanwijzing van 8 augustus 2007 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) alle Nationale Parken onder één regeling gebracht. Vanuit deze regeling hebben al deze parken een overlegorgaan, dat zorgt voor inrichting, beheer en functioneren ervan. De voorzitter van een overlegorgaan wordt op voordracht van het overlegorgaan zelf voor vier jaar benoemd door de Minister van LNV, waarna een eenmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar mogelijk is. Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een ambtenaar van de provincie, voor het NBEL dus van de provincie Drenthe. In het NBEL zijn vertegenwoordigd de provincie Drenthe, de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Aa en Hunze, Waterschap Hunze en Aa's, BOKD, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterbedrijf Groningen, de Recreatiesector en een adviseur LNV.

Bestedingenplan 2008
Het bestedingenplan van het NBEL omvat in 2008 een totaalbedrag van EUR 181.737, waarvan 35% min of meer aan vaste kosten. De rest gaat als bijdragen naar diverse projecten. De kosten van deze projecten zèlf, gericht op onder meer Natuur en Landschap, Recreatie en Toerisme (Levend Bezoekersnetwerk: de Toegangspoorten Noord, Anloo en Rolde) , Onderzoek, en Wonen en Leefbaarheid, liggen meestal aanzienlijk hoger dan de overwegend bescheiden eigen NBEL-bijdragen.

Belvedères
Eén van de projecten in 2008 is het ter versterking van de landschapsbeleving inrichten van zeven belvedères (uitzichtpunten) in het Nationaal Park 'Drentsche Aa'. Ontwerp en inrichting kosten rond EUR 10.000 per locatie, ongeveer evenveel als indertijd de inrichting van de voorbeeldlocatie Kymmelsberg. Via uniforme 'huisstijl' aanduidingborden zal het publiek op het bestaan van deze, zo goed mogelijk in het landschap ingepaste en dus moeilijk zichtbare, uitzichtpunten gewezen worden.

5-Jarig jubileum NBEL
Op 6 december 2007 viert het NBEL zijn 5-jarig jubileum met een feestbijeenkomst voor direct betrokkenen. Voor de bewoners van het Nationaal Park zal tegelijkertijd een speciaal hieraan gewijd nummer van 'DoorStroom' verschijnen.

Vergaderschema NBEL 2008:
- woensdag 6 februari om 10:00 uur;
- donderdag 19 juni om 13:30 uur;
- maandag 15 september om 20:00 uur;
- maandag 17 november om 14:30 uur.

Paul HagelLees verder...


Watersysteemplan 'Drentsche Aa'

Geplaatst op 30/10/2007

Op 1 oktober 2007 heeft het Waterschap Hunze en Aa's in de Bergerswoldhoeve te Veendam de watersysteemplannen gepresenteerd voor hun beheersgebied. Het Watersysteemplan 'Drentsche Aa' was één van deze watersysteemplannen.


Stuw in Zeegserloopje zuid van Zeegse: een voor vissen volstrekt onneembare hindernis!


Lees verder...


Bruine Bonen, Snert & Ballen Toernooi 27 oktober 2007

Geplaatst op 29/10/2007

Oftewel, het openingstoernooi van de Jeu de Boules baan te Schipborg.

Ongeveer een jaar geleden ontstond het idee om in Schipborg een voorziening aan te leggen, niet alléén geschikt voor de jeugd, maar geschikt voor alle inwoners van Schipborg. Het idee voor de aanleg van de jeu de boules baan was geboren. Eigenlijk moeten we spreken over herboren, want het idee sluimerde al jaren binnen het dorp.


Openingstoernooi Jeu de Boules baan Schipborg 2007: opperste concentratie tijdens het spel.


Openingstoernooi Jeu de Boules baan Schipborg 2007: het winnende duo Bart van den Berg en Jaap Lambeck.


Openingstoernooi Jeu de Boules baan Schipborg 2007: hier ging het allemaal om!

Lees verder...


Waterplan Aa en Hunze 2008-2012

Geplaatst op 29/10/2007

Op basis van een eerder door de gemeenteraad vastgestelde watervisie heeft de Gemeente Aa en Hunze in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa's in oktober 2007 een waterplan uitgegeven met als titel: 'Tussen stromen - Waterplan Aa en Hunze'. In dit plan is de watervisie aangevuld met een programma van maatregelen in de stedelijke kernen voor de periode 2008-2012.
Lees verder...


Inrichting- en Beheerplan De Strubben/Kniphorstbos

Geplaatst op 24/10/2007

Op 22 oktober 2007 was in Annen de laatste door Staatsbosbeheer georganiseerde informatieavond over het Inrichting- en Beheerplan De Strubben/Kniphorstbos.


Dit fraaie bos tegenover de Galgenberg zal bij het inrichtingsplan ook het veld moeten ruimen!Lees verder...


Dorpenoverleg Aa en Hunze

Geplaatst op 13/10/2007

Op donderdag 11 oktober 2007 vond in het Multifunctioneel Centrum De Badde te Annerveenschekanaal voor het eerst sinds 5 oktober 2005 weer een halfjaarlijks dorpenoverleg plaats met de gemeente Aa en Hunze. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit vrijwel alle dorpsverenigingen binnen de gemeente Aa en Hunze en een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. De vergadering stond onder leiding van de wethouder Kern- en Buurtgericht Werken, Geert-Jan ten Brink.

Kennismaking nieuwe burgemeester
Voor de op 18 september 2007 officieel in functie getreden nieuwe burgemeester Aa en Hunze, Eric van Oosterhout, was dit eerste halfjaarlijkse dorpenoverleg sedert de verkiezingen in 2006 een ideale gelegenheid om nader kennis te kunnen maken met de verschillende dorpsverenigen in de gemeente Aa en Hunze.
Als voorzitter van de Gemeenteraad, als voorzitter van het College van B&W, en als portefeuillehouder Personeel en Organisatie verantwoordelijke voor de ongeveer 200 ambtenaren van onze gemeente, is de nieuwe burgemeester sterk geïnteresseerd in het vinden van de juiste verhoudingen in het overleg tussen gemeente en dorpen op het gebied van het Kern- en Buurtgericht werken. Het gaat dan niet alleen om allerlei detailzaken, maar nadrukkelijk ook om de bereidheid over de ontwikkeling van visies mee te willen praten. Wederzijds respect en het aanvaarden van uiteindelijk door de Gemeenteraad genomen politieke beslissingen is voor hem daarbij een uitgangspunt.
Ten aanzien van de ontwikkeling van goede contacten tussen hem en de burgers van de gemeente Aa en Hunze denkt onze nieuwe burgemeester vooral aan uitnodigingen voor hem (en ook zijn familie) bij leuke dorpsevenementen. Formele contacten zijn uiteraard goed en nuttig, maar informele contacten vindt hij minstens zo belangrijk!

Toekomst Kern- en Buurtgericht Werken
De prioriteit van het Kern- en Buurtgericht Werken van het College van B&W ligt bij de contacten met de afzonderlijke dorpen. Voor veel 'klein leed' weet de burger de gemeente in de meeste gevallen wel te vinden, maar voor de grotere lijnen, zaken die te maken hebben met de leefbaarheid van de dorpen, lopen meestal via de dorpsverenigingen. Daarbij kan best wel eens wat misgaan. Het College wenst nu echter de ruis van de afgelopen periode te vervangen door een constructieve samenwerking. Waar nodig zou dat moeten kunnen leiden tot aanpassingen van bestaande structuren in formatieomvang en materiële middelen. Voor het dorpenoverleg zou dat meer thematisch gericht werken kunnen betekenen, met bijvoorbeeld als onderwerp het komende Bestemmingsplan Buitengebied, waarbinnen alle dorpen hun plaats moeten zien te vinden. Ook de sociale component van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zou zo een thema kunnen vormen.

Klankbordgroep dorpsverenigingen
Het College zal dus de komende maanden de structuren van het Kern- en Buurtgericht Werken nadrukkelijk onder de loep nemen. Eind april 2008 moet dat leiden tot een aan de Gemeenteraad voor te leggen nieuwe opzet. Een Klankbordgroep van een achttal vertegenwoordigers (met plaatvervangers) uit de dorpsverenigingen zal door de gemeente worden uitgenodigd met hun adviezen bij te dragen aan een zo groot mogelijk draagvlak voor een dergelijke opzet. Inbrengvermogen en geografische spreiding zal sturend zijn voor de samenstelling van deze Klankbordgroep.

Volgende dorpenoverleg: donderdag 22 mei 2008 te Anderen.

Paul Hagel

Lees verder...