Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

18e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 01/07/2007

Op donderdag 14 juni 2007 vond in Café Restaurant Popken-Hollander te Anloo de 18e vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL)/ Gebiedscommissie Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'.

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'
De Provincie Drenthe heeft vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) de investeringen voor het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa' vastgesteld over de periode 2007-2013 . Het gaat om een totaal van 21 miljoen euro, inclusief een rijksbijdrage van 8,5 miljoen euro.
Waar in de afgelopen periode verreweg het meeste geld ging naar projecten op het gebied van watersystemen, gaat nu het meeste geld naar landbouw (32%), natuur en landschap (31%), recreatie en toerisme (20%), en wonen en leefbaarheid (13%). Bij landbouw gaat het vooral om het invullen van de Integrale Kansenkaart, bij natuur en landschap om beek- en landschapsherstel voor de Drentsche Aa, bij recreatie en toerisme om het inrichten van toegangspoorten.

Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP)
De Stichting Samenwerkende Nationale Parken (SNP) wil de bekendheid van de 20 Nationale Parken (NP) bij het Nederlandse publiek vergroten, onder meer door een sterk NP beeldmerk neer te zetten. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling te komen tot één nationaal superpark: de parken zullen hun eigen identiteit nadrukkelijk behouden. Dat geldt in het bijzonder voor het Nationaal Park 'Drentsche Aa' (NBEL), dat door zijn bredere doelstelling toch al een vreemde eend in de bijt is.
Wel is de verwachting van Staatsbosbeheer, dat het terughoudend beleid met betrekking tot het plaatsen van borden met aanwijzingen zal worden gewijzigd. Aan de hand van aan te brengen zoneringen zullen in de toekomst borden verschijnen met wat wel en wat niet zal zijn toegestaan, inhoudende beperkingen voor bijvoorbeeld ruiters, mountain bikers en cross motoren.

'Samen voor Drenthe'
Na afloop van de vergadering ontvingen de aanwezigen het boekje 'Samen voor Drenthe', 15 jaar werken aan Natuur en Landschap, een uitgave van de Provincie Drenthe in 2007.

Vergaderschema NBEL 2007
- donderdag 1 november om 20:00 uur.

Lees verder...


Rommelmarkt Schipborg op 23 juni 2007 groot succes!

Geplaatst op 29/06/2007

Op zaterdag 23 juni 2007 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg, in samenwerking met de reüniecommissie voor het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht', op het grasveld bij deze school een zeer succesvolle rommelmarkt georganiseerd. De bedoeling was met deze rommelmarkt heel Schipborg te betrekken bij de feestelijkheden rond het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht'. De opbrengsten van de rommelmarkt zouden tevens een bijdrage kunnen leveren aan de organisatiekosten van dit jubileum, dan wel in meer algemene zin ten goede kunnen komen aan de school zelf.Lees verder...


Plaats landbouw in bestemmingsplan 'Buitengebied'

Geplaatst op 08/06/2007

De gemeente Aa en Hunze stelt op korte termijn een bestemmingsplan 'Buitengebied Aa en Hunze' vast. In dit buitengebied speelt de landbouw een zeer belangrijke rol: 19.000 van de 27.000 hectare is in gebruik als landbouwgrond. De gemeente Aa en Hunze zal bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor dit gebied dus een duidelijke visie moeten hebben over deze landbouw. Op 30 mei 2007 heeft de Themacommissie Landbouwbeleid van de Raad hiertoe de opstelling van een gemeentelijke landbouwvisie afgerond. De inhoud van deze landbouwvisie zal vertaald worden naar gemeentelijk beleid, in het bijzonder ten aanzien van de plaats van de landbouw in het vast te stellen bestemmingsplan 'Buitengebied Aa en Hunze'.

1. Een integrale visie
Vastgesteld kan worden dat de landbouw alleen een maatschappelijk perspectief heeft in een integrale samenhang. Het platteland is niet uitsluitend het domein meer van de landbouw, maar zal ook ruimte moeten bieden aan functies als wonen, natuur, water, recreatie en toerisme. Als bij beslissingen over de landbouw de effecten op andere gebiedsfuncties niet worden meegenomen, dan gaat het zeker mis! Een dergelijke integrale aanpak vereist een plattelandsvisie, waarin het gehele overheidsbeleid ten aanzien van het platteland staat en waarin ook de landbouw een plaats heeft.
Lees verder...


Palmpasen Schipborg op 1 april 2007

Geplaatst op 07/04/2007

Op zondag 1 april (nee, geen grapje) was het weer zover. De kinderen van Schipborg konden zich weer naar hartelust bezighouden met het versieren van hun paasstok. Maar liefst 30 enthousiaste kinderen waren druk in de weer met het nodige knutselmateriaal met als resultaat, 30 prachtig versierde paasstokken met in top een broodhaan. Vervolgens ging de hele groep in een huifkar luid toeterend en begeleid door twee paashazen vrolijk rondtoeren door Schipborg, waarbij de nodige paaseieren door de lucht in menige tuin belandden (nog even doorzoeken dus). Na al dat zware werken konden de kinderen op het zonnige terras van Café Restaurant 'De Drentsche Aa' heerlijk genieten van een ijsje. Het was met recht een succesvolle heerlijke Palmpasenochtend.

Oproep: De organisatie van Palmpasen Schipborg zou graag volgend jaar onder begeleiding van een muziekkorps de tocht met de huifkar door Schipborg willen maken. Meldt u aan!

Dank: graag willen wij de volgende mensen bedanken voor hun jaarlijkse belangeloze inzet!
Dhr. Jaap Lambeck van 'de Borg' voor het ter beschikking stellen van de huifkar.
Dhr. Albert Schuiling voor het rijden met de tractor van de huifkar.
Dhr. Bollegraaf Hummel van Café Restaurant 'De Drentsche Aa' voor zijn enthousiaste paashaas optreden en voor de beschikbaar gestelde consumpties.

Annemarie Dijkhuizen.


Palmpasenviering 2007.

Lees verder...


Plaats van onze landbouw in het nieuwe Europa

Geplaatst op 21/03/2007

Op 13 maart 2007 vond in Zeijen een door de Rabobank Noord-Drenthe en de Rabobank Noordenveld, in samenwerking met de LTO's Noordenveld, Haren-Tynaarlo, Oostermoer en Rolde, georganiseerde agrarische bijeenkomst plaats. Dit jaar met als thema de plaats van onze landbouw in het nieuwe Europa. Voordrachten werden gehouden door de heren J.W.Grievink (Strategie-consultant foodsector) en drs.ir.J.J.F.van Outryve (Europees en landbouwjournalist). De belangstelling in het Zalencomplex Hingstman was weer overweldigend.


Lees verder...


Notulen Jaarvergadering VDS 2007

Geplaatst op 13/03/2007

Opening en mededelingen
De 57e Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) begint bij een redelijke belangstelling op maandag 12 maart 2007 om 20:00 uur in Café Restaurant 'De Drentsche Aa'. Speciaal welkom geheten wordt de heer Edward Houting, die na afloop van de vergadering een voordracht zal verzorgen over 'Brinken in beeld'. Mededeling wordt gedaan van de opstelling van een 'Inrichting en Beheers Plan Kniphorstbos/Strubben', onder meer door dezelfde landschapsarchitect, die in 2004 de 'Landschapsvisie Drentsche Aa' heeft opgesteld, met als ideaalbeeld de zandverstuivingen en heidevelden van rond 1900. In de Begeleidingsgroep zit vanuit Schipborg Albert Schuiling. De VDS zal de gemeente Aa en Hunze vragen ontwikkelingen op dit gebied via 'De Schakel' te publiceren . Dit opdat een ieder goed op de hoogte kan zijn: het gaat wel om een belangrijk deel van Schipborg! (mededeling gemeente: Staatsbosbeheer is hier 'leading': via een door hen ingeschakeld communicatiebureau zal ook de bevolking worden geinformeerd).

Notulen Jaarvergadering 2006
De notulen worden als zodanig vastgesteld.

Activiteiten 2006
De lijst met activiteiten 2006 laat overwegend zaken in de sfeer van de belangenbehartiging zien. Het organiseren van dorpsactiviteiten blijft een weerbarstige materie. De belangrijkste activiteit was de plaatsing van de vernieuwde voetbaldoelen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht' op 4 november 2006.

Verslag van de penningmeester
De Kascommissie 2005/2006 stemt van harte in met de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar 1 oktober 2005/30 september 2006. De vergadering verleent de penningmeester dan ook decharge ter zake. Van het totaal saldo van euro 5.119,79 is dit boekjaar euro 1.600,00 bestemd voor de vernieuwde voetbaldoelen en de aanleg van een Jeu de Boules baan (50/50 kostenverdeling met gemeente Aa en Hunze).
In de Kascommissie 2006/2007 zal bestaan uit Geert Ritsema en Jan Schut.

Verdwijnende bestuursleden
Er verdwijnen gelukkig geen leden uit het al te kleine bestuur.

Nieuwe bestuursleden
Jaap Lambeck is het bestuur de afgelopen maanden komen versterken. De vergadering stemt hier mee in. De zoektocht naar een voorzitter met wortels in de regio gaat onverdroten verder.

Activiteiten 2007
De activiteiten 2007 liggen in sterke mate in de sfeer van de belangenbehartiging. Naast de Palmpasenoptocht en de Koninginnedag (met de tennisvereniging), is de VDS ook voornemens een 'Rommelmarkt' te organiseren. Dit om de bewoners van Schipborg nog nadrukkelijker te betrekken bij de feestelijkheden rond het 50-jarig Jubileum van de OBS 'De Waterburcht' op zaterdag 23 juni 2007. Vanwege onaanvaardbare financiële risico's voor de VDS, in het verlengde van een zich steeds sterker verdichtend net van gemeentelijke regelgeving, zal er door de VDS helaas geen paasvuur meer kunnen worden georganiseerd.

Evaluatie één jaar website www.dorpsbelangenschipborg.nl
De VDS-website is nu een jaar operationeel. Op de website verschijnen teksten, die later ook in de SIK verschijnen, alsmede inhoudelijke punten uit de agenda's van de Raadsvergadering van de gemeente Aa en Hunze. Het aantal bezoekers per maand ligt op een niveau van 300 per maand, hetgeen in vergelijking met de 5.000 per maand op de website van het Nationaal Park 'Drentsche Aa' zeker niet slecht is. Ook de kosten voor het operationeel houden van de VDS-website van rond euro 200,00 per jaar brengen geen verandering in het positieve oordeel van de vergadering over de website.

Rondvraag
In verband met de onveilige situatie rond de voorrangskruising Berkenweg/Schipborgerweg, 'haaientanden' ontbreken en het bord met de aanduiding 'voorrangskruising', komende van de Berkenweg, is zodanig slecht geplaatst, dat automobilisten de situatie gemakkelijk verkeerd kunnen inschatten, zal vanuit de VDS actie worden ondernomen richting gemeente Tynaarlo (gemeente Tynaarlo heeft inmiddels 'haaientanden' aangebracht).

Secretaris Dorpsbelangen

Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Buitengebied Schipborg (ter discussie!)

Geplaatst op 11/03/2007

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevige houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over het hoofdstuk 'Buitengebied Schipborg'. Klik onderaan de foto op 'Lees verder' om dit gedeelte te lezen.


Hoogwater Drentsche Aa bij Café Restaurant ‘De Drentsche Aa’, 17 januari 2007: als het verdeelwerk bij Loon er niet geweest was, dan had het hele bruggetje onder water gestaan!

Lees verder...


17e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 17/02/2007

Op donderdag 15 februari 2007 heeft in Café Restaurant Hofsteenge te Grolloo de 17e vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL) plaatsgevonden.

Communicatieplan
De 18 samenwerkende organisaties van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa', zich in dit verband Nationaal Park 'Drentsche Aa' noemende, hebben een communicatieplan opgesteld, om meer bekendheid te geven aan hun activiteiten. Richting gevend daarbij zijn: de waarden van het gebied, de openheid van het gebied en de belangen van de bewoners en de ondernemers.

Lees verder...


Drenthe dubbel en dwars multifunctioneel

Geplaatst op 17/01/2007

De Vereniging Dorpsbelangen Schipborg heeft en uitnodiging ontvangen van de Provincie Drenthe voor het bijwonen van een Conferentie 'Drenthe dubbel en dwars multifunctioneel' op donderdag 15 februari en vrijdag 16 februari 2007. De Conferentie gaat om het behoud van het voorzieningenniveau in de kleine dorpen in Drenthe. Behoud van voorzieningen lijkt daar alleen mogelijk door het combineren van functies (zoals dorpshuizen, sport, muziek, zorg, onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang) in multifunctionele dienstencentra. Met deze conferentie wil het Expertteam MulitiFunctionele Dienstencentra (MFD)/Dagarrangementen laten zien hoe er in Drenthe wordt samengewerkt bij de ontwikkeling van dergelijke centra.

De Conferentie is onder meer bedoeld om bewoners en maatschappelijke organisaties te enthousiasmeren om zelf tot nieuwe initiatieven te komen. De eerste conferentiedag, van 16:00 uur tot 22:00 uur in Ontmoetingscentrum 'De Wenning' in Pesse, staat in het teken van de multifuntionele dienstencentra. De tweede conferentiedag begint om 09:00 uur, vertrekkend uit de hal van het Provinciehuis te Assen per bus naar een dagarrangement/brede school in Drenthe. Om 12:30 uur is men weer terug op het Provinciehuis waar, na de lunch, van 14:00 uur tot 16:15 uur een interactieve conferentie over de ontwikkeling van multifunctionele arrangementen in Drenthe zal plaatsvinden.

Opgave voor de tweedaagse conferentie is mogelijk tot 26 januari 2007 bij de Productgroep Cultuur en Welzijn van de Provincie Drenthe, t.a.v. mevrouw K.Meppelink, Antwoordnummer 1, 9400 VB Assen. Voor nadere informatie: Karin Meppelink, telefoon 06-44562117.

Lees verder...


Watervisie Aa en Hunze

Geplaatst op 25/12/2006

Op weg naar een Waterplan Aa en Hunze heeft de gemeente Aa en Hunze, in samenwerking met het Waterschap Aa's en Hunze, een concept 'Watervisie Aa en Hunze' opgesteld. Deze watervisie is op 20 december 2006, tijdens een 'Marktplaats' van de Raad van de gemeente Aa en Hunze aan de orde geweest.
Aan de hand van de 'Watervisie Aa en Hunze', waarin de doelstellingen van het waterbeleid tot 2015 zijn geformuleerd in streefbeelden, moet nog een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld. Watervisie en uitvoeringsprogramma tezamen vormen een in de loop van 2007 vast te stellen waterplan Aa en Hunze.Verdeelwerk bij Loon zorgt ervoor, dat alle afvoer van het Deurzerdiep boven de 2 kubieke meter per seconde in de richting van het Noord-Willemskanaal gaat.Het stuwtje aan de rechterzijde is de ingang van het Loonerdiepje, heel wat smaller dus dan de stuw op de bovenste foto!

Lees verder...