Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Waterplan Aa en Hunze

Op 16 maart 2006 vond in het gemeentehuis te Gieten de startbijeenkomst plaats voor een, door de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s op te stellen, ‘Waterplan Aa en Hunze’. Met dit waterplan wordt het kader geschapen voor een integrale aanpak van het waterbeleid in het gebied van de gemeente Aa en Hunze. Belangrijk daarbij is onder meer het benutten van kansen voor het afkoppelen van regenwater van de riolering en het verbeteren van de kwaliteit van het aanwezige oppervlaktewater. Het waterplan richt zich in eerste instantie op het bebouwde gebied binnen de gemeente, maar zal ook aansluiten op het landelijk gebied en de beken.

Geplaatst op 30/03/2006

Doel startbijeenkomst
Doel van de startbijeenkomst was het, binnen de gemeente Aa en Hunze, komen tot een inventarisatie van het bestaande waterbeleid en de daarbij optredende knelpunten. Voor het vaststellen van knelpunten met water, situatie waarin wateroverlast optreedt of waar de leefomstandigheden voor dieren in en rond water slecht is, waren voor de startbijeenkomst, naast een aantal stafleden van de gemeente en het waterschap Hunze en Aa’s, een veelheid aan organisaties uit het waterbeheer, de landbouw en de dorpen uitgenodigd.
De startbijeenkomst begon met een toelichting over het doel en opzet van het ‘Waterplan Aa en Hunze’ door het ingenieursbureau DHV, adviseur bij de opstelling van het waterplan. In mei/juni 2006 zal de startbijeenkomst worden gevolgd door een workshop over uitwerking van de waterproblematiek in de gemeente Aa en Hunze, alsmede voor het vaststellen van het draagvlak voor eventueel te nemen maatregelen. Na een terugkoppeling van de uitgewerkte maatregelen in een op te stellen programma volgt dan najaar 2006 een concept-rapportage, aan het einde van het jaar vast te leggen in een door de gemeente definitief vast te stellen waterplan.

Beleidskader
Beleidskader voor het waterplan is de nationale en internationale regelgeving ten aanzien van water. Het gaat dan om de Europese Kaderrichtlijn Water, het Provinciale Waterbeleid, de Waterbeheersplannen van de Waterschappen en de Gemeentelijke Rioleringsplannen. Binnen dit grotere geheel zal het waterplan vooral te maken hebben met waterbeheersplannen en de rioleringsplannen.
Beleidsuitgangspunten voor de invulling van het waterplan zijn het vasthouden van water, de waterkwaliteit en de rol van water in de ruimtelijke ordening.
Waar het beleid er vroeger op gericht was overtollig water zo snel mogelijk af te voeren, met verdroging en watertekorten op andere momenten als gevolg, is het beleid er nu juist op gericht overtollig water zo lang mogelijk vast te houden. Dit kan bijvoorbeeld door ruimtelijke maatregelen om de inzijging van water in de bodem te bevorderen.
Naast betere mogelijkheden voor het vasthouden van water is het afkoppelen van regenwater van de riolering ook op de waterkwaliteit gericht. Zo kan het vaak met vernietigend effect op waterkwaliteit in werking treden van rioolwateroverstorten tijdens zware regenval geheel worden voorkomen.
Ook op de waterkwaliteit gericht is het beleid om het vrijkomen van verontreinigingen aan de bron te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door bij bouwprojecten te kiezen voor materialen, waaruit geen verontreinigende stoffen vrijkomen. Het vermijden van loden afdichtingen, zinken dakgoten of koperen waterleidingen kan bijvoorbeeld de belasting van het milieu met deze zware metalen aanzienlijk terugdringen. Ook het verminderen van andere diffuse (op vele plaatsen in kleine hoeveelheden vrijkomende) verontreiniging, door bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan te pakken bij het beheer van openbaar groen en in particuliere tuinen, zal in het waterplan aandacht krijgen.
De ruimtelijke ordening zal er bij dit alles voor moeten zorgen dat er een samenhangend beleid ontstaat, waarbij het ene pakket van maatregelen het andere kan versterken. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een goede afstemming in ruimtelijke plannen voor de berging van water en maatregelen gericht op het afkoppelen van regenwater van de riolering.

Resultaten inventarisatie
Het Gemeentelijk Rioleringsplan van de Gemeente Aa en Hunze laat op dit moment nog 51 rioolwateroverstorten zien. Alle lozingen van ongezuiverd rioolwater binnen de gemeente op het oppervlaktewater zijn inmiddels beëindigd. Wel is er op bepaalde plaatsen nog regelmatig sprake van stankproblemen, rioolverstoppingen en wateroverlast bij zware regenval.
Het Waterschap Hunze en Aa’s is inmiddels al gestart met een watersysteemplan voor de Hunze, waarin ook knelpunten in het landelijk gebied worden geïnventariseerd. Eind 2006 zal ook met een dergelijk watersysteemplan voor de Drentsche Aa worden begonnen.
Op dit moment is er binnen de gemeente Aa en Hunze op de meeste plaatsen nog geen gescheiden rioolstelsel. Zowel het eigenlijke rioolwater als, tijdens regenval, het regenwater wordt dus in de meeste gevallen gezamenlijk afgevoerd en gezuiverd. Bij het afkoppelen van het regenwater is het natuurlijk niet de bedoeling dit regenwater alsnog gezamenlijk met het rioolwater te blijven zuiveren. Maar zonder enige zuivering van het afgekoppelde regenwater zal het helaas ook niet gaan. Door het met het regenwater afstromen van allerlei verontreinigingen uit bijvoorbeeld woningen, wegen, wegverkeer en groenbeheer, zal in de meeste gevallen bij de afvoer van regenwater toch voor enige zuivering moeten worden gezorgd. Gedacht wordt dan aan meer ruimtelijk inpasbare oplossingen, zoals het bergen van het afgekoppelde regenwater via rietvelden, opvangbekkens of aan te leggen natuurlijke filterstelsels in oppervlaktewater of grondwater.

Bijdrage Schipborg
Voor Schipborg is gewezen op ook daar bestaande problemen met de riolering, wateroverlast in kruipruimten van woningen na zware regenval en het risico van het, eveneens na zware regenval, in werking treden van de rioolwateroverstort bij de Drentsche Aa aan de Zeegserweg. Bij de opstelling van het ‘Waterplan Aa en Hunze’ zal de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg de ontwikkelingen verder blijven volgen. Voor een goede inbreng is het dan echter wel noodzakelijk dat de dorpsvereniging beschikt over alle voor Schipborg van belang zijnde informatie. Bewoners van Schipborg worden daarom verzocht eventueel nog van belang zijnde informatie via de website van de dorpsvereniging, www.dorpsbelangenschipborg.nl , kenbaar te willen maken.

« Toekomst van de landbouw in Noord-Drenthe tot 2020 - Burgerjaarverslag 2005 Gemeente Aa en Hunze »