Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Uitslag prijsvraag Vogelsoortentelling

Als alternatief voor de jaarlijkse natuurexcursie hadden we dit jaar een vogelsoorten telling.Van 1 mei tot 15 juni hebben een negental leden meegeteld, wat geresulteerd heeft in 89 verschillende soorten die zijn waargenomen binnen de grenzen van Schipborg.

Geplaatst op 23/06/2021

Van de roofvogels waren de buizerd en de torenvalk wel te verwachten, maar ook de havik en de rode wouw (daarvoor moet je normaal richting de alpenlanden!) zijn gezien. Daarnaast de bos- en kerkuil natuurlijk, en vele zangvogels, waaronder de wielewaal, de goudhaan en vuurgoudhaan en mooie vinken als de goud- en appelvink.

De uitslag van de prijsvraag:

1. Koos Smid  (96 soorten geschat)

2. Annet Muis (78)

3. Theo de Vries (114)

De winnaars krijgen hun prijs binnenkort uitgereikt.

Deelnemers bedankt, Berry en Els bedankt voor de bijdrage , en hopenlijk volgend jaar weer een reguliere natuurexcursie !  De volledig lijst met waargenomen soorten:

Aalscholver

Appelvink
Bergeend
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Bosuil
Braamsluiper
Buizerd
Canadese gans
Dodaars
Draaihals
Ekster
Fazant
Fitis
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Gierzwaluw
Goudhaantje
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote lijster
Grutto
Havik
Heggemus
Holenduif
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Kauw
Kerkuil
Kievit
Kleine mantelmeeuw
Kneu
Koekoek
Kokmeeuw
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Kuifmees
Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste bonte specht
Nijlgans
Ooievaar
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rode Wouw
Roek
Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Turkse tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vlaamse gaai
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterral
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoninkje
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte specht
Zwartkop

Afbeeldingen van de rode wouw (boven), wielewaal en de appelvink.

« VERDUBBELING N34 ? - Stand van zaken sport-/speelveld »