Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Realisatie landhuizen Randweg/Holle Drift

Kadernotitie Landgoedontwikkeling 2005
Bij de vaststelling van de kadernotitie landgoedontwikkeling eind 2005 werd door de Raadsvergadering Aa en Hunze besloten in het Bestemmingsplan Buitengebied ruimte te gaan bieden aan twee pilots voor landgoedontwikkeling. In 2006 is met de Provincie Drenthe vastgesteld, dat het terrein tussen de Randweg 12 en de Holle Drift zich prima voor een dergelijke pilot zou kunnen lenen. Verwacht werd dat dit een positieve uitwerking zou hebben op het terrein tussen de Schipborger Es en de N34.


Blik over N34 richting Schipborger Es
Geplaatst op 12/09/2008

Raadsvergadering van 3 september 2008
In de Raadsvergadering Aa en Hunze van 3 september 2008 is een procedurevoorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de orde geweest voor het realiseren van een inmiddels opgesteld projectplan Randweg/Holle Drift. Gebruik makend van het spreekrecht vanuit de Publieke Tribune, voorafgaande aan de Raadsvergadering, heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg gemeend haar zorgen kenbaar te moeten maken over dit projectplan, inclusief het realiseren van twee landhuizen aan de Holle Drift in het Buitengebied Schipborg.

Landgoed 'De Voskamp'Eerst op 19 juni 2008 is het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg door Terra Beheer BV, Bureau Bierema Landschapsarchitect en een
projectontwikkelaar op de hoogte gesteld van een landschapsontwikkelingsplan voor een 14 hectare groot terrein tussen de Randweg en de Holle Drift. Het plan omvatte, naast het scheppen van 5 hectare nieuw bos en het oprichten van een 3 tot 5 meter hoge geluidswal op iets meer dan 200 meter afstand evenwijdig aan de N34, het realiseren van twee forse landhuizen aan de Holle Drift. Het ging op 19 juni 2008 zuiver om een toelichting op dit plan, van enige vorm van overleg of inspraak was geen sprake. Het voornemen tot inrichting van wat genoemd werd een 'Landgoed Voskamp' kwam dan ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg als een volstrekte verrassing.

Wat is een landgoed?
In het Structuurschema Groene Ruimte van 1995 wordt een nieuw aan te leggen landgoed gedefinieerd als 'een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren boscomplex (al dan niet
met overige gronden) met daarin één gebouw (woonhuis) van allure, met daarin maximaal drie wooneenheden'. De minimale omvang van het nieuwe boscomplex moet 5 hectare zijn. In de Provincie Groningen wordt zelfs minimaal 25 hectare nieuw bos als voorwaarde gesteld. Het gaat in het onderhavige plan, 5 hectare nieuw bos op een terrein van 14 hectare, dus in feite om een minilandgoed: kleiner kan het niet!

Waarom een minilandgoed bij Schipborg?
Met de monumentale 'Boerderij De Schipborg' aan de Borgweg, een tot een landgoed van 130 hectare omgevormde modelboerderij uit 1914, beschikt Schipborg al over een fraai landgoed in het Buitengebied Schipborg. Het enige wat ontbreekt, is een betere publieke toegankelijkheid (alleen het bos eromheen is op het moment vrij toegankelijk voor wandelaars). Is het niet beter de toegankelijkheid van dit fraaie landgoed te verbeteren, in plaats van nu opeens met een minilandgoed aan te komen?

Een positieve uitwerking op het landschap?
Onderdeel van het landschapsontwikkelingsplan is de aanleg van een 3 tot 5 meter hoge en 40 meter brede geluidswal, begroeid met bomen en struikgewas, op een afstand van iets meer dan 200 meter parallel aan de N34. Echter, door een dergelijke wal verdwijnt het nu juist zo fraaie open landschap tussen N34 en de Schipborger Es. Waar het beleid er landelijk op is gericht fraaie landschappen langs doorgaande verkeerswegen juist te beschermen en waar de Landschapsvisie 'Drentsche Aa' uit 2004 bol staat met juist het scheppen van zichtlijnen, wordt met de aanleg van deze geluidswal precies het omgekeerde bereikt! En dan verschijnen er ook nog twee forse landhuizen vlak aan de rand van de Schipborger Es, op een plaats waar je in cultuurhistorische zin veel eerder een bosrand zou verwachten. Is dat nu werkelijk waar we landschappelijk heen zouden moeten?

Afloop inspraak
Met de inspraak voorafgaande aan de Raadsvergadering van 3 september heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg geprobeerd de Raad van de gemeente Aa en Hunze deelachtig te maken van haar zorgen over de realisatie van de inrichting van het minilandgoed 'De Voskamp'. Vastgesteld moet helaas worden, de Raad ging unaniem akkoord met het procedurevoorstel tot de realisatie van de twee landhuizen, dat de Raad deze zorgen niet deelde.

Vervolgprocedure
Nadat inspraak is verleend zal het College van de gemeente Aa en Hunze het ontwerpbesluit met de aanvraag gedurende een periode van zes weken voor een ieder op grond van artikel 19a, lid 4 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) ter visie leggen. Daarnaast zal aan Gedeputeerde Staten (GS) een verklaring van geen bezwaar moeten worden aangevraagd. Daarna volgt het verlenen van vrijstelling en de nodige bouw- en aanlegvergunningen.

Paul Hagel

« Dorpsvisie Schipborg - Relatie met de overheid - 22e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL »