Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Paasvuur Schipborg 2006Paasvuur 2006: voorlopig laatste in Schipborg

Vorig jaar is in de SIK al geschreven dat de organisatie van het traditionele paasvuur aan een zich steeds verder uitbreidende regelgeving ten onder dreigt te gaan. Voor het paasvuur 2006 heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) nog eens alle zeilen bijgezet om toch nog een paasvuur te organiseren. Het VDS-bestuur heeft daarbij echter aanzienlijke risico's gelopen, zodanige risico's zelfs dat het paasvuur 2006 voorlopig als het laatste paasvuur georganiseerd door de VDS mag worden gezien. Het volgende kan dit verduidelijken.

Uitbreidende regelgeving
Waar eerst volstaan kon worden met een vergunning vanwege de Algemene Plaatselijke Verordening, viel vanaf 2005 het organiseren onder de landelijke Wet Milieubeheer, wetgeving bedoeld voor het verbranden van afvalstoffen. Onder deze wet is het verbranden van afvalstoffen alleen toegestaan in daarvoor goedgekeurde installaties. Gelukkig kan, op grond van artikel 10.2, eerste lid, door de gemeente Aa en Hunze ontheffing worden verleend van deze verplichting. Een dergelijke ontheffing moet dan wèl 10 weken vóór het branden van het paasvuur worden aangevraagd en aan het verlenen van een ontheffing wordt een zich steeds verder uitbreidende reeks van voorwaarden verbonden. Voorwaarden waaraan door het VDS-bestuur steeds moeilijker voldaan kan worden.

Geplaatst op 27/04/2006

Notitie ontbranden van paasvuren in Drenthe
Voor het verlenen van een ontheffing moet eerst de plaats waar het paasvuur worden getoetst aan de 'Notitie ontbranden van paasvuren in Drenthe'. Uit deze notitie vloeien minimale afstanden voort waaraan de plaats van het paasvuur in het kader van de brandveiligheid moet voldoen:

- ten opzichte van bebouwing: 50 meter;
- ten opzichte van bos, heide, veen en andere natuurterreinen en/of risico objecten: 100 meter;
- ten opzichte van de openbare weg: 20 meter;
- ten opzichte van rietgedekte bouwwerken: 200 meter;
- ten opzichte van bovengrondse hoogspanningskabels en ondergrondse leidingen: 30 meter.

Op zich allemaal redelijk lijkende voorwaarden, maar er in Schipborg aan te kunnen voldoen valt niet mee. Zo bevindt de beste plaats waar een paasvuur kan worden gebrand, aan de Holle Drift, zich op helaas maar iets meer dan 50 meter van een als 'het vennetje'; bekend staand natuurgebiedje! Dan maar eens het advies van de brandweer gevraagd, zal de gemeente gedacht hebben. Die zat echter nog weer met een heel ander probleem: de afgelopen winter is gebleken dat het veroorzaken van rook onder ongunstige weersomstandigheden (op de A28 bij Assen) tot grote verkeersproblemen kan leiden. Resultaat: de ruim 50 meter worden ook dit jaar bij uitzondering toegestaan, maar het branden van het paasvuur wordt nu opeens ook niet meer toegestaan bij windrichtingen, die de rook in de richting van de N34 zouden kunnen doen waaien. De voorwaarde van 20 meter van de openbare weg wordt dus voor het gemak maar even uitgebreid tot de ongeveer 340 meter verder gelegen N34. Daarbij kan dan nog opgemerkt worden, dat windrichtingen tussen zuid en west in onze omgeving tot de meest voorkomende windrichtingen behoren. De voorwaarde over niet nader aangeduide verkeershinder op de N34 betekent daarmee een aanzienlijke verdere beperking voor het branden van het paasvuur in Schipborg. Daarmee zijn we er dan nog niet. Om alles nog een keer goed af te dekken wordt nog toegevoegd dat, indien er alsnog gevaar of hinder voor derden of de omgeving te vrezen is, bijvoorbeeld in een periode van grote droogte of bij zeer sterke wind (bedoeld wordt hier windkracht 5/6 en harder, niets bijzonders dus), te allen tijde het branden van het paasvuur kan worden verboden. Allemaal niet volstrekt onlogisch natuurlijk, maar in de praktijk toch weer een verdere beperking!

Positie van VDS-bestuur
Hoe je ook inhoudelijk over de aangegeven voorwaarden kan denken, in de praktijk leveren zij een aanzienlijke kans op, dat het branden van het paasvuur op Tweede Paasdag helemaal geen doorgang zal kunnen vinden. Op een andere dag branden is er dan niet bij, de ontheffing geldt namelijk uitsluitend voor Tweede Paasdag! De kans is dan ook groot dat het VDS-bestuur, als gevolg van het niet doorgaan van het paasvuur, zal komen te staan voor de kosten van het verwijderen van het inmiddels in de paasbult verzamelde snoeihout en onbewerkt hout. Immers, de grondeigenaar zal het zeker niet op prijs stellen deze paasbult ook de rest van het jaar maar in onverbrande toestand op zijn bouwland te laten liggen!
Binnen de mogelijkheden van het VDS-bestuur bestaat voor het verwijderen van een onverbrande paasbult geen financiële ruimte. Of de WA-verzekering van de VDS een dergelijke calamiteit dekt is hoogst onzeker, en hetzelfde geldt voor de zogenaamde achtervangverzekering van de gemeente Aa en Hunze. Deze gemeente vond het zelfs nog nodig in een apart briefje van 7 april 2006, dus lang na het aanvragen van de ontheffing voor het branden van een paasvuur, er nadrukkelijk op te wijzen, dat de achtervangverzekering van de gemeente wel voor het opbouwen en opruimen van een paasbult gold, maar niet voor het branden van het paasvuur (dus een autoverzekering die niet geldt voor autorijden). De risico's van het branden van het paasvuur zouden onder de WA verzekering van de VDS moeten vallen. Het moge duidelijk zijn, dat dergelijke vage constructies er weinig toe bijdragen de zorgen van het VDS-bestuur over de risico's van het paasvuur te verminderen! Voorlopig heeft dat bestuur dan ook het gevoel in een juridisch mijnenveld terecht te zijn gekomen.
Voor 2006 heeft het VDS-bestuur, mede vanwege de reeds vergevorderde voorbereidingen, bewust besloten alle nieuwe aanvullende voorwaarden en de daarmee samenhangende risico's maar te nemen. Maar een dergelijke handelwijze in de toekomst mag uitgesloten worden geacht. Het paasvuur 2006 zal dus, voor wat het huidige VDS-bestuur betreft, voorlopig het laatste in Schipborg zijn geweest.

Het paasvuur Schipborg 2006
Over het paasvuur Schipborg 2006 kunnen we kort zijn. De paasbult zag er door de inzet van vrijwilligers, die naast het opbouwen van de paasbult ook nog voor de afvoer van een voortdurende stroom van bij 'nacht en nevel' door aso's op de paasbult gegooide vuilnis moesten zorgen, perfect uit. Ook het branden van de paasbult verliep voorspoedig. Erg jammer was het dat de regen uitgerekend op het moment van ontsteken van het paasvuur als spelbreker optrad, waardoor de belangstelling vanuit Schipborg minimaal werd.
Fijn en ontroerend was het tenslotte dat dit voorlopig laatste paasvuur van Schipborg ontstoken kon worden door Karin Frieling, dochter van ons in februari van dit jaar overleden medebestuurslid Jan Frieling.

« Palmpasen 2006 - Programma ' VROUWEN 2001' »