Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Notulen Jaarvergadering VDS 2007

Opening en mededelingen
De 57e Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) begint bij een redelijke belangstelling op maandag 12 maart 2007 om 20:00 uur in Café Restaurant 'De Drentsche Aa'. Speciaal welkom geheten wordt de heer Edward Houting, die na afloop van de vergadering een voordracht zal verzorgen over 'Brinken in beeld'. Mededeling wordt gedaan van de opstelling van een 'Inrichting en Beheers Plan Kniphorstbos/Strubben', onder meer door dezelfde landschapsarchitect, die in 2004 de 'Landschapsvisie Drentsche Aa' heeft opgesteld, met als ideaalbeeld de zandverstuivingen en heidevelden van rond 1900. In de Begeleidingsgroep zit vanuit Schipborg Albert Schuiling. De VDS zal de gemeente Aa en Hunze vragen ontwikkelingen op dit gebied via 'De Schakel' te publiceren . Dit opdat een ieder goed op de hoogte kan zijn: het gaat wel om een belangrijk deel van Schipborg! (mededeling gemeente: Staatsbosbeheer is hier 'leading': via een door hen ingeschakeld communicatiebureau zal ook de bevolking worden geinformeerd).

Notulen Jaarvergadering 2006
De notulen worden als zodanig vastgesteld.

Activiteiten 2006
De lijst met activiteiten 2006 laat overwegend zaken in de sfeer van de belangenbehartiging zien. Het organiseren van dorpsactiviteiten blijft een weerbarstige materie. De belangrijkste activiteit was de plaatsing van de vernieuwde voetbaldoelen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht' op 4 november 2006.

Verslag van de penningmeester
De Kascommissie 2005/2006 stemt van harte in met de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar 1 oktober 2005/30 september 2006. De vergadering verleent de penningmeester dan ook decharge ter zake. Van het totaal saldo van euro 5.119,79 is dit boekjaar euro 1.600,00 bestemd voor de vernieuwde voetbaldoelen en de aanleg van een Jeu de Boules baan (50/50 kostenverdeling met gemeente Aa en Hunze).
In de Kascommissie 2006/2007 zal bestaan uit Geert Ritsema en Jan Schut.

Verdwijnende bestuursleden
Er verdwijnen gelukkig geen leden uit het al te kleine bestuur.

Nieuwe bestuursleden
Jaap Lambeck is het bestuur de afgelopen maanden komen versterken. De vergadering stemt hier mee in. De zoektocht naar een voorzitter met wortels in de regio gaat onverdroten verder.

Activiteiten 2007
De activiteiten 2007 liggen in sterke mate in de sfeer van de belangenbehartiging. Naast de Palmpasenoptocht en de Koninginnedag (met de tennisvereniging), is de VDS ook voornemens een 'Rommelmarkt' te organiseren. Dit om de bewoners van Schipborg nog nadrukkelijker te betrekken bij de feestelijkheden rond het 50-jarig Jubileum van de OBS 'De Waterburcht' op zaterdag 23 juni 2007. Vanwege onaanvaardbare financiële risico's voor de VDS, in het verlengde van een zich steeds sterker verdichtend net van gemeentelijke regelgeving, zal er door de VDS helaas geen paasvuur meer kunnen worden georganiseerd.

Evaluatie één jaar website www.dorpsbelangenschipborg.nl
De VDS-website is nu een jaar operationeel. Op de website verschijnen teksten, die later ook in de SIK verschijnen, alsmede inhoudelijke punten uit de agenda's van de Raadsvergadering van de gemeente Aa en Hunze. Het aantal bezoekers per maand ligt op een niveau van 300 per maand, hetgeen in vergelijking met de 5.000 per maand op de website van het Nationaal Park 'Drentsche Aa' zeker niet slecht is. Ook de kosten voor het operationeel houden van de VDS-website van rond euro 200,00 per jaar brengen geen verandering in het positieve oordeel van de vergadering over de website.

Rondvraag
In verband met de onveilige situatie rond de voorrangskruising Berkenweg/Schipborgerweg, 'haaientanden' ontbreken en het bord met de aanduiding 'voorrangskruising', komende van de Berkenweg, is zodanig slecht geplaatst, dat automobilisten de situatie gemakkelijk verkeerd kunnen inschatten, zal vanuit de VDS actie worden ondernomen richting gemeente Tynaarlo (gemeente Tynaarlo heeft inmiddels 'haaientanden' aangebracht).

Secretaris Dorpsbelangen

Geplaatst op 13/03/2007

« Dorpsvisie Schipborg - Buitengebied Schipborg (ter discussie!) - Plaats van onze landbouw in het nieuwe Europa »