Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Nieuw bestemmingsplan Schipborg

Op de Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg van 13 maart 2006 is vanuit de gemeente Aa en Hunze het voornemen bekend gemaakt het bestaande bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Schipborg te actualiseren, harmoniseren en digitaliseren. Uiterlijk in 2010 moet een nieuw bestemmingsplan voor Schipborg gereed zijn. Voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en om in te kunnen spelen op individuele wensen van de bewoners van Schipborg, zal dit bestemmingsplan de nodige flexibiliteit moeten bevatten.
De bestaande (verouderde) bestemmingsplannen, de in de achterliggende jaren gelegaliseerde ontwikkelingen en de bestaande situatie zijn vertrekpunt voor de bestemmingsplanactualisatie, ook ten aanzien van de begrenzing van het plangebied. Bestaande rechten van bewoners worden zoveel mogelijk gerespecteerd.


Geplaatst op 27/08/2007

Bestemmingsplannen andere kernen
Voor het opstellen van geactualiseerde bestemmingsplannen voor de kernen Anderen, Annen, Gasteren en Anloo heeft de gemeente Aa en Hunze inmiddels al uitgangspuntennotities vastgesteld. Deze uitgangspuntennotities geven onder meer het beoogde doel van de bestemmingsplannen, welke nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. De wensen van de bewoners blijken daarbij slechts zeer ten dele te zijn overgenomen. Voorafgaande aan de raadsvergadering van de gemeente Aa en Hunze op 27 juni 2007 wees de voorzitter van de Projectgroep Dorpsvisie Annen 2005 er bijvoorbeeld op, dat in het voorontwerp voor het bestemmingsplan Annen een derde van de wensen uit het Dorps Omgevings Plan min of meer zijn overgenomen, een derde in het geheel niet zijn overgenomen en een derde zelfs tegenovergesteld zijn ingevuld. Vanaf 1 september 2007 is er nog een inspraaktermijn van tien weken, waarin de bevolking van genoemde kernen alsnog de gelegenheid krijgt reacties en zienswijzen op het voorontwerp aan te geven. Het moge echter duidelijk zijn, dat de eigen visies van bewoners niet zo maar vanzelf in de uiteindelijke geactualiseerde bestemmingsplannen terecht zullen komen!

Actualisering bestemmingsplan Schipborg
Bij de actualisering van het bestemmingsplan voor Schipborg zullen ook de bewoners van Schipborg door de gemeente in de gelegenheid worden gesteld hun wensen kenbaar te maken. Voor een kleine kern als Schipborg zal dat niet gaan via een eigen Dorps Omgeving Plan (DOP), maar via een hoorzitting en/of een enquête. Om zinvol aan deze interactievevoorbereiding van het geactualiseerde bestemmingsplan bij te kunnen dragen, is de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg de afgelopen anderhalf jaar in de SIK en op de website www.dorpsbelangenschipborg.nl bezig geweest stapsgewijs tot een door alle bewoners gedragen dorpsvisie voor Schipborg te komen. De komende maanden wordt deze dorpsvisie nog verder ingevuld.
In de loop van 2008 zal ook het voorontwerp voor het bestemmingsplan voor Schipborg moeten verschijnen. Dit voorontwerp zal niet alleen een samenvatting van het voor Schipborg relevante gemeentelijke beleid moeten bevatten, maar zeker ook een bijdrage vanuit de bewoners van Schipborg zelf.

Formele bestemmingsplanprocedure Schipborg
Aan de hand van de door de raad van de gemeente Aa en Hunze goedgekeurde uitgangspuntennotie, zal een voorontwerp bestemmingsplan Schipborg worden opgesteld. Met het gedurende zes weken ter inzage leggen van dit voorontwerp begint dan de formele procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Gedurende deze termijn wordt aan de bewoners inspraak geboden, alvorens het voorontwerp ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. De formele procedure zal, uiterlijk vier maande na afloop van de ter inzage legging van het voorontwerp, worden afgerond met het door de gemeenteraad vastleggen van het dan definitieve nieuwe bestemmingsplan Schipborg.
Binnen vier weken na vastlegging wordt ook het definitieve bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder, die eerder een reactie of een zienswijze naar voren heeft gebracht, of indien er sprake is van wijziging ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde voorontwerp, bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Binnen zes maanden na afloop van de ter inzage legging van het definitieve bestemmingsplan wordt door Gedeputerde Staten een gemotiveerd goedkeuringsbesluit opgesteld. Binnen twee weken na deze goedkeuring wordt ook dit besluit zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder die tijdig bedenkingen heeft ingediend, en belanghebbende is, tegen dit goedkeuringsbesluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Al met al dus voldoende reden voor een zo groot mogelijke betrokkenheid van de bewoners bij de komende opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor Schipborg!

« Dorpsvisie Schipborg - Voorzieningen Schipborg (ter discussie!) - Hoe speel je Jeu de Boules? »