Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Is de geluidshinder van de N34 toegenomen?

Midden 2005 heeft een uitgebreide herinrichting plaatsgevonden van de N34 tussen Gieten en de A28. Tijdens de voorbereiding is de nadruk gelegd op het veiliger maken van de N34 en op het terugdringen van de geluidshinder. De verbreding van de weg en een verbeterde afscheiding van de beide weghelften door het aanbrengen van een extra groene streep zouden de veiligheid moeten verhogen. Het toepassen van “stil asfalt” zou de geluidshinder doen afnemen.

Na het gereedkomen van de herinrichting lijkt de verhoging van de veiligheid van de N34 wel gelukt te zijn. De verbreding geeft meer ruimte en de extra groene streep levert een veiliger gevoel op. Het spekglad worden van de groene streep bij regenweer is een minpuntje. Maar het is toch al niet verstandig op de N34 in te halen!
Heel anders is het afgelopen met de geluidshinder. Waar algemeen op een vermindering van de geluidshinder was gerekend, lijkt er eerder sprake te zijn van een aanzienlijke toename. Vooral het geluid van vrachtwagens lijkt hieraan bij te dragen. Het in de huidige situatie door vrachtwagens geproduceerde geluid doet soms denken aan laag overkomende vliegtuigen.

Geplaatst op 31/03/2006

Het lijkt er dus op dat de in midden 2005 uitgevoerde herinrichting van de N34 voor wat betreft de geluidshinder geen succes is geworden. Vanuit de gemeente Aa en Hunze komen weliswaar geluiden dat er sprake kan zijn van een tijdelijk effect, maar veel hoop kan men daar natuurlijk niet aan ontlenen. Een probleem is ook, dat de klachten over een vermeende toegenomen geluidshinder van de N34 niet gemakkelijk objectief zijn te maken. Dat zou een uitgebreid geluidsonderzoek vereisen, met de nodige kunstgrepen om in het ontbreken van geluidsmetingen in de situatie van vóór de herinrichting te kunnen voorzien. Geen eenvoudige zaak dus, en zeker geen zaak waarop de eigenaar van de weg, de gemeente Aa en Hunze, dan wel de wegbeheerder, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, gemakkelijk aan zullen beginnen!

Is er dan helemaal niets aan te doen? Dat hangt er van af. Natuurlijk snapt de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg wel, dat het niet mee zal vallen de huidige geluidshinder van de N34 op korte termijn te verminderen. Maar dat hoeft ons niet te verhinderen een duidelijk signaal over deze geluidshinder bij de wegeigenaar en de wegbeheerder te laten doorklinken. Laten ze de zaak maar eens goed onderzoeken. Al was het maar om lering uit te trekken bij toekomstige wegenbouwprojecten! Om zeker te zijn dat wij bij een dergelijk verzoek namens velen spreken, vragen wij zoveel mogelijk bewoners van Schipborg hun mening over de geluidshinder van de N34 hieronder te plaatsen.

« Burgerjaarverslag 2005 Gemeente Aa en Hunze - Opbrengst collecte Reumafonds 2006 »