Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Infoavond realiseren landhuizen Randweg/Holle Drift

Op woensdag 22 oktober 2008 om 19:00 uur vond in de schuur van de boerderij aan de Randweg 12 een door Terra Beheer BV georganiseerde openbare infoavond plaats over de realisering van het landschapsontwikkelingsplan 'De Voskamp', omvattende de bouw van twee landhuizen binnen een heringericht gebied tussen de Randweg 12 en de Holle Drift te Schipborg. Ondanks het ongelukkige tijdstip, midden in de vakantieperiode en al om 19:00 uur, zat de schuur vol met belangstellenden.


Huidige zichtlijnen over de es van Schipborg richting Zuidlaren.


Geplaatst op 26/10/2008

Info Terra Beheer
Gewezen werd op het in 'De Schakel' van 8 oktober 2008 verschenen voornemen van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor een op het gebied tussen de Randweg 12 en de Holle Drift in Schipborg te realiseren landschapsontwikkelingsplan. Dit plan omvat de herinrichting van het 14 hectare grote gebied tot bos (5 hectare), heide en landbouwgrond, met wandelpaden die voor 90% voor het publiek zullen worden opengesteld. Financieel drager van het plan is de bouw van twee landhuizen binnen het gebied. Eén landhuis op grond van de in Drenthe geldende regels voor het inrichten van landgoederen en een tweede landhuis op basis van de ruimte voor ruimte regeling, als compensatie voor de in het gebied afgebroken bedrijfsgebouwen (het woonhuis van de boerderij blijft staan). Het plan is de afgelopen jaren besproken met de gemeente Aa en Hunze, de Provincie Drenthe, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa', het Waterschap Aa's en Hunze en met de direct omwonenden aan de Randweg. Pas op 19 juni 2008 is ook het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) op de hoogte gesteld van het plan.
Het landschapsontwikkelingsplan met bijbehorende stukken is, door burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, vanaf 9 oktober 2008 gedurende zes weken (tot en met 19 november 2008) ter inzage gelegd in het gemeentehuis te Gieten. Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen, en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen, hun zienswijzen en opmerkingen bij de gemeente Aa en Hunze indienen. Inspraakreacties zullen worden betrokken bij de opstelling van het uiteindelijke ontwerpbesluit.
Benadrukt wordt dat het gaat om een in cultuurhistorisch waardevol gebied. Uit archeologisch onderzoek is gebleken, dat op 14 hectare van het 16 hectare grote gebied de deklaag door landbouwactiviteiten zodanig is verstoord, dat er geen beletselen zijn tot de voorgenomen grootschalige herinrichting. Zowel gemeente als provincie willen dat er met het, door bedrijfsbeëindiging van het erop gevestigde landbouwbedrijf vrijgekomen gebied, iets moois zal worden gedaan.

Info Bureau Greet Bierema Landschapsarchitect
De landschapsarchitect schetste in grote lijnen de landschappelijke visie achter het landschapsontwikkelingsplan. Aangesloten zal worden bij de wordingsgeschiedenis van het gebied, rekening houdend met de voor het gebied geldende inrichtingseisen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan woonhuizen te bouwen op minder dan 200 meter afstand van de N34 of op de historische es van Schipborg. Ook moet rekening gehouden worden met de wenselijkheid de traditionele bosrand langs de es geheel te herstellen. In de Landschapsvisie 'Drentsche Aa' wordt tenslotte ook aan het herstel van zichtlijnen in deze omgeving een hoge prioriteit toegekend.
In het ontwerp van de landschapsarchitect wordt geprobeerd binnen de gegeven randvoorwaarden te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. Op een afstand van 200 meter parallel aan de N34 wordt een 3 tot 5 meter hoge geluidswal voorgesteld, beplant met bomen en struiken en voorzien van uitzichtpunten voor het publiek. Hierdoor wordt niet alleen de geluidshinder van de N34 voor beide landhuizen aanzienlijk verminderd, maar ontstaat tevens een geheel gesloten bosrand langs de es van Schipborg. Dat de landhuizen feitelijk op een dan iets uitgebreide es zullen worden gebouwd, wordt niet in strijd geacht met de randvoorwaarden.
Het verlies van zichtlijnen door de aanleg van de beboste geluidswal, vanaf de N34 en omgekeerd vanaf es van Schipborg, wordt in de gegeven visie gecompenseerd gedacht door het volgens het Inrichtings- en Beheerplan Strubben/Kniphorstbosch kappen van bomen op het naastgelegen strubbengebied. Hierdoor zullen vanaf de N34 fraaie nieuwe zichtlijnen ontstaan op onder meer de resten van de militaire schiet- en stormbaan aldaar.
Voor de bereikbaarheid van het landgoed komt er een oprijlaan vanaf de Randweg, die zich na de geluidswal zal splitsen in de richting van beide landhuizen.

Info Architect Landhuizen
De architect heeft met zijn ontwerp van de landhuizen iets terug willen brengen van het karakter van de es: langwerpig, laag, bescheiden, onopvallend, inpasbaar en met gebruik van natuurlijke materialen. Wel zal het geheel, zoals de bestaande regelgeving dat vereist, kwaliteit en allure moeten uitstralen.Bijgebouwen van de landhuizen zullen gedeeltelijk worden ondergebracht in de op te richten geluidswal. Bij de constructie van de landhuizen zelf wordt gebruik gemaakt van een houten draagstructuur.

Reacties vanuit Schipborg
Vanuit de aanwezige bewoners van Schipborg werden vraagtekens geplaatst bij de gevolgde procedure. De projectontwikkelaar is primair gesteld en van de inwoners van Schipborg wordt verwacht dat zij zich voegen in een al gegeven uitwerking. De vraag of de bewoners van Schipborg landschappelijke problemen hadden met de bestaande situatie in het gebied is nooit gesteld! En dat terwijl in het ontwerp aan het ernstige verlies van zichtlijnen voor inwoners van Schipborg over de es richting Zuidlaren geen enkele aandacht wordt besteed en een prachtig wandelgebied over de Holle Drift door de aanwezigheid van de twee landhuizen veel van zijn huidige waarde zal verliezen. De indruk bestaat nu, dat er met oneigenlijke argumenten ('we gaan iets moois maken voor de natuur'), op een plaats waar dat normaal gesproken niet zou kunnen ('Rode contour' om Schipborg), toch gewoon een bouwproject gaat worden doorgevoerd.
De reacties van de bewoners van Schipborg kunnen verder worden samengevat in:
* Moeite met de procedure (voor het blok gezet);
* Moeite met het bouwen van woningen op de es van Schipborg;
* Moeite met het aanleggen van de geluidswal parallel aan de N34;
* Moeite met visie en opzet van het plan in zijn geheel.

Van de zijde van Terra Beheer werd medegedeeld, dat bij de verdere uitwerking van het ontwerp in principe met reacties van de bewoners van Schipborg rekening zal worden gehouden.

Paul Hagel

« 22e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL - Reconstructie restbrink te Schipborg »