Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Dorpsvisie Schipborg - Voorzieningen Schipborg (ter discussie!)

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.


Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over 'Voorzieningen Schipborg'.


Geplaatst op 06/08/2007

1. Aanwezige voorzieningen
Schipborg heeft maar weinig eigen voorzieningen. De Openbare Basis School (OBS) 'De Waterburcht' voorziet in een deel van de behoefte aan lager onderwijs, de 'Peuterspeelzaal 't Borgje' verzorgt twee ochtenden in de week de opvang van de peuters en de 'Tennisvereniging Schipborg' bespeelt het tennisbanencomplex. Al deze voorzieningen maken gebruik van het Dorpshuis of van de direct hieraan gelegen gebouwen. Daarnaast beschikt Schipborg in Café Restaurant 'De Drentsche Aa' over een plezierige en fraai aan de Drentsche Aa gelegen plaats om te ontspannen. Op het speelterrein bij de OBS 'De Waterburcht' beschikt Schipborg over een vooral door de jeugd zeer gewaardeerd voetbalveld, alsmede speeltoestellen voor jong (schommels en klimtoestellen) en oud (Jeu de Boules baan). De mogelijkheid om, los van de 'echte' sportverenigingen in de omgeving van Schipborg (vooral Zuidlaren en Annen) na school- of werktijd van deze spelvoorzieningen gebruik te kunnen maken, vormt voor Schipborg een groot pluspunt. Alle inspanningen zullen er dan ook op gericht moeten blijven deze voorzieningen te behouden of verder uit te breiden (bijvoorbeeld met een vogelschommel voor de jeugd).

2. Trends in voorzieningen
Voortgaande schaalvergroting heeft er de afgelopen tientallen jaren toe geleid, dat veel voorzieningen uit de kleinere dorpen zijn verdwenen. Het opvangen van deze schaalvergroting door het scheppen van zo multifunctioneel mogelijke samenwerkingsvormen (bijvoorbeeld dorpshuizen, sportvoorzieningen en zorginstellingen), hebben deze ontwikkeling nauwelijks kunnen afremmen. Het blijkt in de praktijk niet mee te vallen al die verschillende kikkers in eenzelfde kruiwagen te krijgen en daar ook te houden. Door voortschrijdende individualisering wordt het bovendien steeds moeilijker bestaande multifunctionele samenwerkingsvormen in stand te houden.

Winkels, banken, bijzonder/voortgezet onderwijs, instellingen voor gezondheidszorg, sportverenigingen, zwembaden en andere dienstverlenende instellingen zijn er in Schipborg met enkele uitzonderingen nooit geweest. Zo een uitzondering is de verkoop van diepgevroren rundvlees van het 'Eigen Erf' aan de Borgweg 29. Maar in het algemeen zijn de bewoners van Schipborg altijd sterk aangewezen geweest op voorzieningen in de directe omgeving, zoals Zuidlaren, Anloo en Annen. Door de specifieke ligging van Schipborg zal dit, behalve voor de noodzakelijke gemeentelijke voorzieningen in Gieten, ook in de toekomst zo blijven. Zolang de mobiliteit van de bewoners van Schipborg gewaarborgd blijft, is dat op zich ook geen enkel probleem.

3. Voorzieningen en ouderen
In kleine dorpen wonen verhoudingsgewijs minder ouderen dan in de grotere woonkernen. Een afnemende mobiliteit maakt het voor ouderen steeds moeilijker om elders aanwezige voorzieningen voor zorg en dienstverlening te kunnen bereiken. Daar komt nog bij, dat door een steeds verder gaande individualisering de onderlinge verbondenheid in kleine dorpen onder druk staat. En er kan pas een beroep op professionele ondersteuning worden gedaan, wanneer de mogelijkheden voor zelfzorg zijn uitgeput. Voor ouderen betekent dit, dat vroeg of laat een moment aanbreekt, waarop zij voor een voldoende voorzieningsniveau hun dorp zullen moeten verlaten, om in een grotere woonkern of regionaal centrum aansluiting bij een passende zorgomgeving te kunnen vinden. Ondanks veel gepraat over het omgekeerde, ziet het er niet naar uit dat
deze trend zich de komende jaren wezenlijk zal wijzigen.

4. Conclusie
Het niveau van de voorzieningen in Schipborg is minimaal te noemen, met een uitzondering voor de jeugd tot een jaar of 12. De bewoners van Schipborg zijn al jaren gewend aan dit niveau, ook aan de gevolgen hiervan voor ouderen. De verwachting dat dit niveau ook de komende jaren niet zal veranderingen, is dan ook geen reden voor grote zorg. Wel zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om het huidige niveau van voorzieningen in ieder geval te behouden en waar mogelijk versterken.

« 18e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL - Nieuw bestemmingsplan Schipborg »