Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Burgerjaarverslag 2005 Gemeente Aa en Hunze

Jaarlijks wordt door de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze een Burgerjaarverslag uitgegeven als aanvulling op de jaarrekening en het daarbij behorende jaarverslag. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is dit Burgerjaarverslag eerder verschenen dan normaal, om het op 14 maart 2006 toch nog officieel ter kennis van de die dag aftredende “oude” gemeenteraad te kunnen brengen.

Geplaatst op 30/03/2006

Bestuursbeïnvloeding
De gemeente Aa en Hunze streeft ernaar door het benutten van kennis en ervaring in de samenleving de zorgvuldigheid van de beleidsvoorbereiding te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van dorpsvisies of visies op de landbouw en de recreatie. Het doel is zowel het verwerven van politieke steun als het scheppen van een breder maatschappelijk draagvlak bij de burgers.

Dualisme
Dualisme betekent, dat de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid bepaalt en de uitvoering daarvan, door het college van burgemeester en wethouders, controleert. Van doel van het dualisme, het verhogen van de duidelijkheid en de aantrekkelijkheid van de politiek voor de burgers, is echter ook in 2005 nog niet veel terecht gekomen.
Veel meer wordt in dit opzicht verwacht van de in 2005 door de gemeenteraad ingestelde rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie controleert doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het college van burgemeester en wethouders uitgevoerde bestuur. Burgers, die vinden dat er reden is om bepaalde onderwerpen nader te onderzoeken, kunnen dit nu schriftelijk aanvragen bij de rekenkamercommissie via het postadres (Griffie, Postbus 93, 9460 AB Gieten) of per email (griffie@aaenhunze.nl).

Bestuursuitvoering
Recreatiewoningen blijken vaak gebruikt te worden als overbruggingshuisvesting bij echtscheidingen of bij de (ver)bouw van woningen. Voor dergelijke situaties kan tijdelijk een persoonsgebonden vergunning worden verleend. In afwachting van nader ingevuld landelijk beleid heeft er in 2005 geen verdere ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van de aanpak van onrechtmatige permanente bewoning van recreatiewoningen.

Het aantal verstrekte evenementvergunningen toont in 2005 een verdere stijging. Opmerkelijk is de toename van het aantal kleine evenementen, zoals buurtfeestjes, buurtbarbecues, bruiloften en partijen in tenten. Daarnaast blijkt de openbare weg steeds meer wordt gebruikt voor het houden van wegwedstrijden. Ook het aantal vlooienmarkten, rommelmarkten en dergelijke toont een stijging. Het lijkt er op dat elk dorp inmiddels wel één of meer kerstmarkten heeft!

Het economisch beleid van de gemeente wordt in hoofdzaak bepaald door de drie belangrijkste pijlers: recreatie en toerisme, bedrijvigheid en landbouw. Deze pijlers zijn in het eind 2005 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Economische Bedrijfsplan’ nader uitgewerkt. Dit plan vormt daarmee de basis waarop de komende jaren beleidskeuzes gemaakt kunnen worden om het economische klimaat en de werkgelegenheid binnen onze gemeente te versterken.

Dienstverlening
Het rapport ‘Balans vier jaar kern- en buurtgericht werken’ is in 2005 via het college van burgemeester en wethouders gezonden naar alle verenigingen van dorpsbelangen. De reacties waren zeer positief. Wel zijn een aantal verbeterpunten genoemd:
• Vaker en eerder dorpsbelangen inschakelen bij de beleidsvoorbereiding;
• Niet alleen vraaggericht, maar nu ook aanbodgericht gaan werken;
• Meer gebruik maken van de gemeentelijke website.
Het budget van 2005 voor kern- en buurtgericht werken is in 2005 onder meer gebruikt voor het houden van hemmeldagen, het plaatsen van bankjes, het opzetten van websites, de bouw van ooievaarsnesten, het opstellen van een evenementenkalender en de bouw van een ijsbaan te Eexterzandvoort.

Kwaliteitszorg
In 2005 zijn er 56 bezwaarschriften ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 12 minder dan in 2004. In 2005 zijn 62 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan er 16 gegrond werden verklaard. Van de in 2005 ingediende bezwaarschriften waren er aan het einde van het jaar nog 19 niet afgehandeld. Uit de periode van voor 2005 bedraagt dat aantal 30 bezwaarschriften (waarvan 24 uit 2004). Bijna de helft van de bezwaarschriften richt zich tegen besluiten in het kader van de sociale zekerheid.
In het kader van de gemeentelijke belastingen zijn in 2005 11.500 aanschrijvingen/beschikkingen over onroerende zaakbelasting en WOZ waardering verstuurd. Tegen de aangegeven waarde zijn 820 bezwaarschriften ingediend, waarvan een 60% gegrond is verklaard. Een 16-tal beroepsschriften zijn nog in behandeling door de Rechtbank.

Slot
De volledige tekst van het Burgerjaarverslag van de Gemeente Aa en Hunze kan per email worden aangevraagd (gemeente@aaenhunze.nl), afgehaald worden bij het gemeentehuis in Gieten, dan wel via digitale weg worden verkregen (www.aaenhunze.nl).

« Waterplan Aa en Hunze - Is de geluidshinder van de N34 toegenomen? »