Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Nieuws van het bestuur

Bestuurlijk is er een herverdeling van taken mede, door het vertrek van een tweetal bestuurs-leden. Dit betekent voor het bestuur (voorlopig) het volgende:

Voorzitter: Peter de Boer, Secretaris: Arie Oosterlee, Interim penningmeester: Leonie Scheffers, Algemeen bestuurslid: Marieke Raaijmakers.

Geplaatst op 21/06/2021

Having Perdon heeft het bestuur verlaten. Na de aanpak van de renovatie van het dorpshuis en de voorbereiding tot samengaan met VDS heeft hij zo de smaak van renoveren te pakken gekregen dat hij er een hobby van heeft gemaakt waar hij zich nu op wil storten. We danken hem voor zijn inzet bij met name de renovatie van het Dorpshuis! Daarnaast gaat Piet Rienks ons dorp verlaten per half juli en dus ook het bestuur. Piet heeft (samen met Having) veel papierwerk verricht voor onder andere de renovatie en het voorbereiden van de overdracht van het Dorpshuis. Daarnaast heeft hij de ledenadministratie van VDS en de bijbehorende financiele administratie geautomati-seerd op een manier die overdracht eenvoudiger maakt. Voor dit alles zijn we hem zeer erkentelijk.

De papieren tot overdracht van het Dorpshuis zijn getekend. Nu nog langs de notaris en dan is het (lange) proces afgerond. Dit betekent dat nu ook de Stichting Dorpshuis op papier samen kan gaan met de vereniging Dorpsbelangen Schipborg. In de praktijk vergaderden de beide besturen het laatste jaar al samen.

Voor de rest van het jaar staat bovenaan de agenda het ombouwen van het (voetbal)veld tot een echte multifunctionele plek voor het dorp  Hiervoor heeft zich al een flinke groep vrijwilligers gemeld (er kunnen er nog meer bij!) die hiervoor de handen uit de mouwen gaan steken.

Ivo Hof 50 jaar
Het bestuur van VDS heeft nog even contact gehad met Ivo Hof; z`n verjaardag gaf nogal wat commotie i.v.m. oorverdovende knallen begin van de nacht. Ivo gaf aan dat hij weliswaar op de hoogte was dat er wat pijlen de lucht in zouden gaan, maar was ook nogal verrast was door de omvang van het vuurwerk dat het bezoek had meegebracht en het kabaal wat dit gaf. En heeft laten weten bij deze hiervoor excuses aan te bieden aan het dorp.

Naar aanleiding van overleg met de gemeente:

Ook het overleg met de gemeente over dorpse dingen heeft op een laag pitje gestaan. Zaken waarover gesproken is:

- Kwaliteit van de verharding van de Holle Drift. Dit betreft een pilot van een aantal jaren, dus de gemeente is in overleg met de aannemer die de huidige halfverharding heeft aangebracht over de kwaliteit (veel kuilen in de weg) en het is de bedoeling om nog dit jaar het wegdek te verbeteren.

- De situatie waar het vrij liggende fietspad langs de Borgweg stopt en de fietsers van en naar de rijweg worden gedirigeerd is niet goed genoeg aangegeven. Dit is met de verkeerskundige van de gemeente besproken en er komt binnenkort een oplossing.

- Met betrekking tot de hoge snelheid van automobilisten op de Borgweg: er zijn tot twee keer metingen uitgevoerd met zogenaamde smiley-borden. En de snelheid is hoog maar nog binnen bepaalde grenzen. Toch worden ideeën onderzocht om de 30 km zone uit te breiden naar zowel het tunneltje als ook naar de Kymmelsberg. Wordt vervolgd.

- De nieuwe plek van de glascontainer is na regenval soms erg modderig. Er komen meer tegels te liggen.

- Het vervangen van de speeltoestellen op het voetbalveld wordt meegenomen in het plan van de renovatie van het speelveld.

- De gladheidsbestrijding van het fietspad bij het tunneltje wordt gedaan door de gemeente Tynaarlo, Aa en Hunze spreekt Tynaarlo er op aan om hier beter zorg voor te dragen.

- Schetsontwerp kwaliteitsimpuls Ruiterweg-Zeegsersteeg. We laten de gemeente Aa en Hunze aan het woord: "Eigenlijk komt het er op neer dat in mei 2019 het beeldkwaliteitsplan voor Ruiterweg-Zeegsersteeg is vastgesteld. Daarna heeft het project enigszins stilgelegen. Recent is dit weer opgepakt, in samenspraak met de gemeente Tynaarlo gaan we aan de slag met de voorbereiding voor de uitvoering, waarbij Tynaarlo de uitvoering doet. Voor het deel op grond van Aa en Hunze zullen de benodigde besluiten en vergunningen geregeld moeten worden. Voordat daadwerkelijk over wordt gegaan tot uitvoering zullen omwonenden/direct betrokkenen worden geïnformeerd".

- Losliggende tegels etc:.dit soort kleiner ongemak kan elke dorpsgenoot zelf melden bij de gemeente, hetgeen digitaal op de website van de gemeente kan. Dit is een melding openbare ruimte (een MORMELDING).

« TVS in nieuw jasje - Ieder zijn/haar verhaal: Joost en Laurie Veenstra »