Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

22e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Op maandag 15 september 2008 vond in Café Restaurant Hegeman te Schoonloo de 22e Openbare vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL).


Fietsbrug bij Okkenveen over de Drentsche Aa op woensdag 17 september 2008.
Geplaatst op 18/09/2008

Nieuwe fietsbrug over de Drentsche Aa
Er was al lange tijd sprake van de aanleg van een brug over de Drentsche Aa voor de nieuwe fietsroute tussen het Okkenveen en de Westertseweg bij het Noordlaarderbos. Nu de brug wordt aangelegd blijken veel inwoners van Noordlaren en Midlaren, door de afmetingen ervan, verbijsterd te zijn. Tijdens de inspraakmogelijkheid voorafgaand aan de vergadering gaf een delegatie van inwoners daar op emotionele wijze blijk van. Men vond de brug absoluut niet passen in het stroomdal van de Drentsche Aa en men was gegriefd door het niet ontvankelijk verklaren van door hen ingebrachte bezwaren. Inwoners van Noordlaren en Midlaren bleken namelijk te ver (slechts ongeveer 3 km!) van de brug te wonen om tot belanghebbenden te kunnen worden gerekend!
Het Overlegorgaan toonde begrip voor de emoties, maar bleef vasthouden aan de eerder gemaakte afwegingen natuurbelangen/inrichtingsbelangen: waar gehakt wordt vallen spaanders. En over twee jaar zal de natuur zich wel weer hersteld hebben! Op 17 november 2008 zullen fietspad en nieuwe fietsbrug officieel in gebruik worden genomen.

Natura-2000 gebied 'Drentsche Aa'
Natura-2000 gebieden zijn een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het gaat in totaal om 25.000 natuurgebieden, die gezamenlijk 20% van het oppervlak van de Europese Unie uitmaken. Voor Nederland gaat het om 162 natuurgebieden, die gezamenlijk 25% (veel watergebieden!) van het oppervlak van Nederland uitmaken. In Drenthe komen er 14 Natura-2000 gebieden.
Een ontwerpbesluit voor de aanwijzing van het Natura-2000 gebied 'Drentsche Aa' zal in juni 2009 in procedure worden gebracht. Iedereen zal gedurende 6 weken op dit ontwerpbesluit zienswijzen kunnen indienen. In het ontwerpbesluit staan onder meer de soorten die zullen gaan worden beschermd en de grenzen van het gebied.
Binnen 3 jaar na definitieve aanwijzing van het Natura-2000 gebied 'Drentsche Aa', door de Minister van LNV, moet er een eveneens door deze minister vast te stellen Beheerplan 'Drentsche Aa' zijn vastgesteld. Dit Beheerplan bevat instandhouding doelen, bestaand gebruik, benodigde beleid- en beheerdoelen, niet-schadelijke activiteiten (activiteiten vrij van een Natuurbeschermingswetvergunning), onderzoek, kostenramingen en financiering. Voorjaar 2009 wordt door Staatsbosbeheer begonnen met de opstelling van het voor een periode van 6 jaar geldend Beheerplan 'Drentsche Aa'. Dit zal gaan in overleg met eigenaren, gebruikers, belanghebbenden (ook in de vorm van een Klankbordgroep) en de betrokken overheden. Een
ontwerp beheerplan zal weer openstaan voor het indienen van zienswijzen. Het Beheerplan 'Drentsche Aa' zal vrij moeten zijn van verrassingen (als bij de eerdergenoemde fietsbrug) en zal moeten kunnen rekenen op een breed draagvlak van alle betrokkenen.
Het Overlegorgaan leek in redelijke mate te vertrouwen op een goede inpasbaarheid van de Natura-2000 status van het Drentsche Aa gebied. Wel werd opgemerkt, dat de ecologische doelstellingen van Natura-2000 gebieden een minder brede basis bieden voor het beheer, dan de voor het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' gehanteerde doelstellingen ('Behoud door vernieuwing').


Toegangspoort 'Noord'
De werkzaamheden voor het inrichten van de toegangspoort 'Noord', aan de N386 tussen Westlaren en Tynaarlo, zijn inmiddels gestart. Het noodzakelijke grootschalige verwijderen van bomen heeft een soortgelijke schrikreactie teweeggebracht als bij de aanleg van de eerdergenoemde fietsbrug. Op 17 november 2008 zal de toegangspoort 'Noord' officieel in gebruik genomen worden.

Paul Hagel

« Realisatie landhuizen Randweg/Holle Drift - Infoavond realiseren landhuizen Randweg/Holle Drift »