Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Dorpsvisie Schipborg - Wonen (ter discussie!)

Geplaatst op 27/05/2006

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar te maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over het hoofdstuk 'Wonen'.

Lees verder...


Jaarvergadering 2006 BOKD

Geplaatst op 19/05/2006

Op donderdag 18 mei 2006 vond in Restaurant Schortinghuis te Spier de Jaarvergadering 2006 plaats van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Zoals gebruikelijk was de opkomst vanuit de aangesloten leden-dorpen weer erg groot.

Vanuit het Jaarverslag 2005 werd speciale aandacht gevraagd voor de in uitvoering zijnde revitalisatie van de knapzakroutes, de deelname aan het 'Eerste PlattelandsParlement 2005 in Nederland' te Voorthuizen (in 2008 zal het tweede volgen), het doen uitkomen van een draaiboek voor de leefomgeving in de dorpen van Drenthe: 'Doen en gedaan krijgen', alsmede het uitgeven van de brochure 'Succes gewenst' met daarin handvatten voor succesfactoren bij het overleg tussen dorpen en gemeenten .

Ondersteuning en advisering van de leden-dorpen lag in 2005 weer vooral op het gebied van de belangenbehartiging, zoals bij de opzet van dorpsommetjes, belevingsonderzoeken, dorpsomgevingsplannen, dorpsvisies en het onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ouderen in de dorpen.

Vrijwel alle provincies hebben inmiddels BOKD-achtige koepels. Met de landelijke Vereniging Kleine Kernen vormen deze koepels tezamen een landelijk netwerk.

Het 'Ledenbericht', het door de BOKD uitgegeven krantje, kwam in 2005 vier keer uit. De website www.bokd.nl heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een rijke bron van, ook te downloaden, informatie over het doen en laten van de BOKD.

Het eigen vermogen van de BOKD bedroeg eind 2005 EUR 80.069,-. Voor 2006 laat de begroting een totaal zien van EUR 338.184,- (in 2005 was dat EUR 373.91,-), met een verwacht resultaat van ongeveer EUR 29.000,- (in 2005 was dat EUR 41.779,-). Financieel gesproken staat de BOKD er dus goed voor!

Lees verder...


Morrelen aan het landschap in 1932: de Zeegsersteeg

Geplaatst op 15/05/2006

Morrelen aan het landschap in 1932: de Zeegsersteeg.
Wie denkt dat het via landschapsvisies en dergelijke morrelen aan het landschap iets van de laatste tijd is, vergist zich. Het 'Tijdschrift voor het Christelijk Gezin', achtste jaargang, 1932, geeft daar aan de hand van wat er in die tijd met de Zeegsersteeg is gebeurd, de verbinding tussen Zeegse en Schipborg, een fraai voorbeeld van.
Allereerst de uitgangssituatie, zoals Prof.Dr.van Veldhuizen die in dit tijdschrift beschrijft:
- De weg was mul en bij regen stonden er groote plassen en de doortocht was voor vrachten hooi of rogge wel wat nauw. Dit kwam door de vele boomen en struiken, die daar in behagelijke wanorde de wallen versierden. Hun getal was verbijsterend ook in soorten: vlier, hazelaar, kardinaalsmuts, hulst (eeuwenoude), eik, peppel, Geldersche roos, kamperfoelie, vuilboom, braam, framboos, wilg, lijsterbes, den, spar, els, kortom te veel om op te sommen.

Maar helaas, helaas, een grote onderscheiding was de Steeg te beurt gevallen, bijna zo groot als een eervolle begrafenis:
- Nu moest de Steeg overal even breed, ongeveer 10 Meter, worden, met behoorlijke greppels aan weerskanten ter ontwatering in plaats van de drassige kweekplaatsen van zeldzame planten.

Hier en daar werd nog wat tegengesparteld, maar:
- Aanvankelijk wilde de burgemeester nog trachten, een van de mooiste gedeelten te redden, maar toen tot een rijwielpad besloten was, ging dit niet meer. Alles is geveld en de wal ter oostzijde is gehalveerd. De andere helft zullen de eigenaars van de akkers wel 'aanmaken'.

Wat is er niet allemaal verloren gegaan:
- Vroeger hebben wij ze opgesomd: boschkartelblad, vogelpootje, rankende helmbloem, koekoeksbloem, gulden roede, blauwe knoop, oogentroost, vleugeltjesbloem, gentiaan, vier soorten varens, Salomonzegel, gevlekte orchis, knolboterbloem, wederik, wilgenroosje, arcica, zandblauwtje, zandklokje, zenegroen, valsche salie, grondster, zonnedauw, kraaiheide, al weer een lijst, die verre van volledig is, maar meer schiet mij niet meer te binnen.

Dit alles leidt in 1932 dan tot de volgende verzuchting:
- De Zeegsersteeg heeft promotie gemaakt; een nieuw begin met uitzicht wellicht op 'een straatwegdek als verbinding van twee Drentsche loegs', maar ik kan naar dat versche zand alleen zien als naar een versch gedolven graf. Er is iets moois verloren gegaan. In de lenteavonden worden straks de vluchtende nachtegalen vervangen door egalen nacht.

Ook toen dus al niets nieuws onder de zon!

Jan en Silvia van Dijk

Lees verder...


Programma ' VROUWEN 2001'

Geplaatst op 10/05/2006

'Programma ' VROUWEN 2001'
17 mei: We gaan de hele dag fietsen. Vertrek 09:15 uur bij de school.
25 september: 'Slaap apneu', adempause tijdens slaap.
23 oktober: Lezing over 'Slede honden'.
15 november: Lezing over het werk van Cornelis Jetsesw in Anloo.
20 november: De heer Pilon vertelt over zijn zwerftocht door Oman, Jemen en Saoedi Arabie.
18 december: Kerstviering.

Aanvang avonden om 19:45 uur in het Dorpshuis.
Nieuwe leden van harte welkom.

Programma voor de Klaverjasclub 2006/2007

2006
22 september
20 oktober
17 november
15 december

2007
19 januari
16 februari
16 maart
20 april

Vanaf 19:30 uur is de koffie klaar in het Dorpshuis.
Belangstellenden van harte welkom.

Hilly Veenstra


Lees verder...


Paasvuur Schipborg 2006

Geplaatst op 27/04/2006Paasvuur 2006: voorlopig laatste in Schipborg

Vorig jaar is in de SIK al geschreven dat de organisatie van het traditionele paasvuur aan een zich steeds verder uitbreidende regelgeving ten onder dreigt te gaan. Voor het paasvuur 2006 heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) nog eens alle zeilen bijgezet om toch nog een paasvuur te organiseren. Het VDS-bestuur heeft daarbij echter aanzienlijke risico's gelopen, zodanige risico's zelfs dat het paasvuur 2006 voorlopig als het laatste paasvuur georganiseerd door de VDS mag worden gezien. Het volgende kan dit verduidelijken.

Uitbreidende regelgeving
Waar eerst volstaan kon worden met een vergunning vanwege de Algemene Plaatselijke Verordening, viel vanaf 2005 het organiseren onder de landelijke Wet Milieubeheer, wetgeving bedoeld voor het verbranden van afvalstoffen. Onder deze wet is het verbranden van afvalstoffen alleen toegestaan in daarvoor goedgekeurde installaties. Gelukkig kan, op grond van artikel 10.2, eerste lid, door de gemeente Aa en Hunze ontheffing worden verleend van deze verplichting. Een dergelijke ontheffing moet dan wèl 10 weken vóór het branden van het paasvuur worden aangevraagd en aan het verlenen van een ontheffing wordt een zich steeds verder uitbreidende reeks van voorwaarden verbonden. Voorwaarden waaraan door het VDS-bestuur steeds moeilijker voldaan kan worden.

Lees verder...


Palmpasen 2006

Geplaatst op 11/04/2006

Zondag 9 april jl. was het weer zover. Na een jaar zonder Palmpasen was het nu weer volop genieten geblazen van het Palmpasenfeest in Schipborg. Om 10.00 uur ’s ochtends verzamelden 23 kinderen gewapend met paasstok zich in “het Dorpshuis” van Schipborg om eens flink de handen uit de mouwen te steken. Allereerst werd er een mooi paasverhaal verteld waarna het knutselgeweld kon losbarsten. Naast alle kinderhandjes wapperde ook menig ouderhand er driftig op los met crêpepapier en plakband. Het resultaat; 23 prachtig versierde paasstokken met aan top een lekkere broodhaan.
Daarna volgde een rondrit in een huifkar met tractor die al toeterend door Schipborg reed. Er werd nog even een tussenstop bij het restaurant “de Drentsche Aa” gemaakt waar de kinderen werden verwelkomd door twee prachtige paashazen en waar ze werden getrakteerd op een heerlijke beker warme chocolademelk. Het was voor alle kinderen een zeer geslaagde Palmpasenochtend.

Annemarie Dijkhuizen
Lees verder...


Opbrengst collecte Reumafonds 2006

Geplaatst op 09/04/2006

Persbericht - Amsterdam, april 2006

De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 12 t/m 18 maart jl. is gehouden, heeft in Schipborg een bedrag opgebracht van ¤ 348,05.

Het Reumafonds dankt de leden van het plaatselijke comité, de collectanten en iedereen die door middel van een financiële bijdrage zorgt dat het Reumafonds de strijd tegen reuma kan blijven voortzetten.

Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro 324 of banknummer 35.76.74.812 ten name van het Reumafonds te Amsterdam.

Geja Schuiling

Lees verder...


Is de geluidshinder van de N34 toegenomen?

Geplaatst op 31/03/2006

Midden 2005 heeft een uitgebreide herinrichting plaatsgevonden van de N34 tussen Gieten en de A28. Tijdens de voorbereiding is de nadruk gelegd op het veiliger maken van de N34 en op het terugdringen van de geluidshinder. De verbreding van de weg en een verbeterde afscheiding van de beide weghelften door het aanbrengen van een extra groene streep zouden de veiligheid moeten verhogen. Het toepassen van “stil asfalt” zou de geluidshinder doen afnemen.

Na het gereedkomen van de herinrichting lijkt de verhoging van de veiligheid van de N34 wel gelukt te zijn. De verbreding geeft meer ruimte en de extra groene streep levert een veiliger gevoel op. Het spekglad worden van de groene streep bij regenweer is een minpuntje. Maar het is toch al niet verstandig op de N34 in te halen!
Heel anders is het afgelopen met de geluidshinder. Waar algemeen op een vermindering van de geluidshinder was gerekend, lijkt er eerder sprake te zijn van een aanzienlijke toename. Vooral het geluid van vrachtwagens lijkt hieraan bij te dragen. Het in de huidige situatie door vrachtwagens geproduceerde geluid doet soms denken aan laag overkomende vliegtuigen.

Lees verder...


Burgerjaarverslag 2005 Gemeente Aa en Hunze

Geplaatst op 30/03/2006

Jaarlijks wordt door de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze een Burgerjaarverslag uitgegeven als aanvulling op de jaarrekening en het daarbij behorende jaarverslag. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is dit Burgerjaarverslag eerder verschenen dan normaal, om het op 14 maart 2006 toch nog officieel ter kennis van de die dag aftredende “oude” gemeenteraad te kunnen brengen.

Lees verder...


Waterplan Aa en Hunze

Geplaatst op 30/03/2006

Op 16 maart 2006 vond in het gemeentehuis te Gieten de startbijeenkomst plaats voor een, door de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s op te stellen, ‘Waterplan Aa en Hunze’. Met dit waterplan wordt het kader geschapen voor een integrale aanpak van het waterbeleid in het gebied van de gemeente Aa en Hunze. Belangrijk daarbij is onder meer het benutten van kansen voor het afkoppelen van regenwater van de riolering en het verbeteren van de kwaliteit van het aanwezige oppervlaktewater. Het waterplan richt zich in eerste instantie op het bebouwde gebied binnen de gemeente, maar zal ook aansluiten op het landelijk gebied en de beken.

Lees verder...