Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Dorpsvisie Schipborg - Recreatie en Toerisme (ter discussie!)

Geplaatst op 04/11/2007

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die, ook via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl, om commentaar aan de bewoners van Schipborg worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over 'Recreatie en Toerisme'.Lees verder...


19e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 02/11/2007

Op donderdag 1 november 2007 vond in Conferentieoord 'De Clinge' te Zeegse de 19e vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Park/Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL).

Aanwijzing Nationale Parken
Met een aanwijzing van 8 augustus 2007 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) alle Nationale Parken onder één regeling gebracht. Vanuit deze regeling hebben al deze parken een overlegorgaan, dat zorgt voor inrichting, beheer en functioneren ervan. De voorzitter van een overlegorgaan wordt op voordracht van het overlegorgaan zelf voor vier jaar benoemd door de Minister van LNV, waarna een eenmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar mogelijk is. Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een ambtenaar van de provincie, voor het NBEL dus van de provincie Drenthe. In het NBEL zijn vertegenwoordigd de provincie Drenthe, de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Aa en Hunze, Waterschap Hunze en Aa's, BOKD, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterbedrijf Groningen, de Recreatiesector en een adviseur LNV.

Bestedingenplan 2008
Het bestedingenplan van het NBEL omvat in 2008 een totaalbedrag van EUR 181.737, waarvan 35% min of meer aan vaste kosten. De rest gaat als bijdragen naar diverse projecten. De kosten van deze projecten zèlf, gericht op onder meer Natuur en Landschap, Recreatie en Toerisme (Levend Bezoekersnetwerk: de Toegangspoorten Noord, Anloo en Rolde) , Onderzoek, en Wonen en Leefbaarheid, liggen meestal aanzienlijk hoger dan de overwegend bescheiden eigen NBEL-bijdragen.

Belvedères
Eén van de projecten in 2008 is het ter versterking van de landschapsbeleving inrichten van zeven belvedères (uitzichtpunten) in het Nationaal Park 'Drentsche Aa'. Ontwerp en inrichting kosten rond EUR 10.000 per locatie, ongeveer evenveel als indertijd de inrichting van de voorbeeldlocatie Kymmelsberg. Via uniforme 'huisstijl' aanduidingborden zal het publiek op het bestaan van deze, zo goed mogelijk in het landschap ingepaste en dus moeilijk zichtbare, uitzichtpunten gewezen worden.

5-Jarig jubileum NBEL
Op 6 december 2007 viert het NBEL zijn 5-jarig jubileum met een feestbijeenkomst voor direct betrokkenen. Voor de bewoners van het Nationaal Park zal tegelijkertijd een speciaal hieraan gewijd nummer van 'DoorStroom' verschijnen.

Vergaderschema NBEL 2008:
- woensdag 6 februari om 10:00 uur;
- donderdag 19 juni om 13:30 uur;
- maandag 15 september om 20:00 uur;
- maandag 17 november om 14:30 uur.

Paul HagelLees verder...


Watersysteemplan 'Drentsche Aa'

Geplaatst op 30/10/2007

Op 1 oktober 2007 heeft het Waterschap Hunze en Aa's in de Bergerswoldhoeve te Veendam de watersysteemplannen gepresenteerd voor hun beheersgebied. Het Watersysteemplan 'Drentsche Aa' was één van deze watersysteemplannen.


Stuw in Zeegserloopje zuid van Zeegse: een voor vissen volstrekt onneembare hindernis!


Lees verder...


Bruine Bonen, Snert & Ballen Toernooi 27 oktober 2007

Geplaatst op 29/10/2007

Oftewel, het openingstoernooi van de Jeu de Boules baan te Schipborg.

Ongeveer een jaar geleden ontstond het idee om in Schipborg een voorziening aan te leggen, niet alléén geschikt voor de jeugd, maar geschikt voor alle inwoners van Schipborg. Het idee voor de aanleg van de jeu de boules baan was geboren. Eigenlijk moeten we spreken over herboren, want het idee sluimerde al jaren binnen het dorp.


Openingstoernooi Jeu de Boules baan Schipborg 2007: opperste concentratie tijdens het spel.


Openingstoernooi Jeu de Boules baan Schipborg 2007: het winnende duo Bart van den Berg en Jaap Lambeck.


Openingstoernooi Jeu de Boules baan Schipborg 2007: hier ging het allemaal om!

Lees verder...


Waterplan Aa en Hunze 2008-2012

Geplaatst op 29/10/2007

Op basis van een eerder door de gemeenteraad vastgestelde watervisie heeft de Gemeente Aa en Hunze in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa's in oktober 2007 een waterplan uitgegeven met als titel: 'Tussen stromen - Waterplan Aa en Hunze'. In dit plan is de watervisie aangevuld met een programma van maatregelen in de stedelijke kernen voor de periode 2008-2012.
Lees verder...


Inrichting- en Beheerplan De Strubben/Kniphorstbos

Geplaatst op 24/10/2007

Op 22 oktober 2007 was in Annen de laatste door Staatsbosbeheer georganiseerde informatieavond over het Inrichting- en Beheerplan De Strubben/Kniphorstbos.


Dit fraaie bos tegenover de Galgenberg zal bij het inrichtingsplan ook het veld moeten ruimen!Lees verder...


Dorpenoverleg Aa en Hunze

Geplaatst op 13/10/2007

Op donderdag 11 oktober 2007 vond in het Multifunctioneel Centrum De Badde te Annerveenschekanaal voor het eerst sinds 5 oktober 2005 weer een halfjaarlijks dorpenoverleg plaats met de gemeente Aa en Hunze. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit vrijwel alle dorpsverenigingen binnen de gemeente Aa en Hunze en een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. De vergadering stond onder leiding van de wethouder Kern- en Buurtgericht Werken, Geert-Jan ten Brink.

Kennismaking nieuwe burgemeester
Voor de op 18 september 2007 officieel in functie getreden nieuwe burgemeester Aa en Hunze, Eric van Oosterhout, was dit eerste halfjaarlijkse dorpenoverleg sedert de verkiezingen in 2006 een ideale gelegenheid om nader kennis te kunnen maken met de verschillende dorpsverenigen in de gemeente Aa en Hunze.
Als voorzitter van de Gemeenteraad, als voorzitter van het College van B&W, en als portefeuillehouder Personeel en Organisatie verantwoordelijke voor de ongeveer 200 ambtenaren van onze gemeente, is de nieuwe burgemeester sterk geïnteresseerd in het vinden van de juiste verhoudingen in het overleg tussen gemeente en dorpen op het gebied van het Kern- en Buurtgericht werken. Het gaat dan niet alleen om allerlei detailzaken, maar nadrukkelijk ook om de bereidheid over de ontwikkeling van visies mee te willen praten. Wederzijds respect en het aanvaarden van uiteindelijk door de Gemeenteraad genomen politieke beslissingen is voor hem daarbij een uitgangspunt.
Ten aanzien van de ontwikkeling van goede contacten tussen hem en de burgers van de gemeente Aa en Hunze denkt onze nieuwe burgemeester vooral aan uitnodigingen voor hem (en ook zijn familie) bij leuke dorpsevenementen. Formele contacten zijn uiteraard goed en nuttig, maar informele contacten vindt hij minstens zo belangrijk!

Toekomst Kern- en Buurtgericht Werken
De prioriteit van het Kern- en Buurtgericht Werken van het College van B&W ligt bij de contacten met de afzonderlijke dorpen. Voor veel 'klein leed' weet de burger de gemeente in de meeste gevallen wel te vinden, maar voor de grotere lijnen, zaken die te maken hebben met de leefbaarheid van de dorpen, lopen meestal via de dorpsverenigingen. Daarbij kan best wel eens wat misgaan. Het College wenst nu echter de ruis van de afgelopen periode te vervangen door een constructieve samenwerking. Waar nodig zou dat moeten kunnen leiden tot aanpassingen van bestaande structuren in formatieomvang en materiële middelen. Voor het dorpenoverleg zou dat meer thematisch gericht werken kunnen betekenen, met bijvoorbeeld als onderwerp het komende Bestemmingsplan Buitengebied, waarbinnen alle dorpen hun plaats moeten zien te vinden. Ook de sociale component van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zou zo een thema kunnen vormen.

Klankbordgroep dorpsverenigingen
Het College zal dus de komende maanden de structuren van het Kern- en Buurtgericht Werken nadrukkelijk onder de loep nemen. Eind april 2008 moet dat leiden tot een aan de Gemeenteraad voor te leggen nieuwe opzet. Een Klankbordgroep van een achttal vertegenwoordigers (met plaatvervangers) uit de dorpsverenigingen zal door de gemeente worden uitgenodigd met hun adviezen bij te dragen aan een zo groot mogelijk draagvlak voor een dergelijke opzet. Inbrengvermogen en geografische spreiding zal sturend zijn voor de samenstelling van deze Klankbordgroep.

Volgende dorpenoverleg: donderdag 22 mei 2008 te Anderen.

Paul Hagel

Lees verder...


Hoe speel je Jeu de Boules?

Geplaatst op 11/09/2007

Op 23 juni 2007, tegelijk met het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht', is het speelveld bij deze school verrijkt met een Jeu de Boules baan. Omdat niet alle bewoners van Schipborg op de hoogte zullen zijn van de spelregels, voor het 1e Jeu de Boules toernooi op zaterdag 27 oktober 2007 hierbij in het kort hoe dit spel gaat.

In zijn eenvoudigste vorm wordt een spelletje Jeu de Boules (=ballenspel) gespeeld door twee spelers. Beide spelers hebben drie metalen ballen (= boules), met een diameter van 7 tot 8 centimeter en een gewicht van 650 tot 800 gram. Daarnaast is een houten balletje nodig met een diameter van 2,5 tot 3,5 centimeter als doel (= but).

De beginnende speler gooit het doel 6 tot 10 meter in de lengterichting van de 13 meter lange en 3 meter brede baan, waarbij het balletje op een afstand van meer dan 50 centimeter binnen de rand van de baan moet blijven. Vervolgens probeert de beginnende speler een eerste boule zo dicht mogelijk bij het doel te gooien. Daarna probeert de tweede speler een boule dichter bij het doel te gooien dan de eerste speler, al dan niet door de boule van deze eerste speler verder weg te ketsen.

De speler, waarvan de boule die het dichtste bij het doel terecht is gekomen, heeft de leiding. De andere speler moet proberen deze leiding over te nemen door met een tweede boule, of als dat niet lukt met een derde boule, nog dichter bij het doel te komen. Als de tweede boule al dichter bij het doel terecht komt, dan verschuift de leiding en moet de andere speler een tweede boule gooien om nog weer dichter bij het doel te komen en zo de leiding weer terug te pakken, of als dat niet lukt een derde boule gooien. Dit gaat zo door totdat een speler alle drie de boules heeft gespeeld.

Wanneer een speler drie boules heeft gespeeld, mag de andere speler met de nog resterende boule(s) proberen nog dichter bij het doel te komen. De winnaar van de set, de speler met een boule het dichtst bij het doel, krijgt voor iedere boule die dichter bij het doel ligt dan de dichtstbijzijnde boule van de andere speler één punt.

Het spel herhaalt zich, waarbij telkens de winnaar van de voorafgaande set begint met het doel te gooien, totdat één van de spelers 13 punten heeft behaald. Dat is dan de matchwinnaar (met een uitslag dus tussen de 13- 0 en 13-12).

Uiteraard kan het spel ook met drie of meer spelers worden gespeeld. Vanaf 4 spelers is het aan te raden om in teams te spelen, waarbij elke speler met nog slechts 2 boules deelneemt. De overige regels blijven daarbij gelijk.

Voor het aanstaande toernooi is het de bedoeling om individueel deel te nemen.

Nadere informatie over het toernooi volgt nog.

Bart van den Bergh

Lees verder...


Nieuw bestemmingsplan Schipborg

Geplaatst op 27/08/2007

Op de Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg van 13 maart 2006 is vanuit de gemeente Aa en Hunze het voornemen bekend gemaakt het bestaande bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Schipborg te actualiseren, harmoniseren en digitaliseren. Uiterlijk in 2010 moet een nieuw bestemmingsplan voor Schipborg gereed zijn. Voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en om in te kunnen spelen op individuele wensen van de bewoners van Schipborg, zal dit bestemmingsplan de nodige flexibiliteit moeten bevatten.
De bestaande (verouderde) bestemmingsplannen, de in de achterliggende jaren gelegaliseerde ontwikkelingen en de bestaande situatie zijn vertrekpunt voor de bestemmingsplanactualisatie, ook ten aanzien van de begrenzing van het plangebied. Bestaande rechten van bewoners worden zoveel mogelijk gerespecteerd.


Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Voorzieningen Schipborg (ter discussie!)

Geplaatst op 06/08/2007

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.


Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over 'Voorzieningen Schipborg'.


Lees verder...