Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Adverteren op deze website

Geplaatst op 04/09/2006

Onder het adres www.dorpsbelangenschipborg.nl beschikt de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg, naast het Schipborgse Informatie Krantje (SIK), al enige tijd over een boeiende en actuele website, die beoogt mede kleur en inhoud te geven aan het dorpsleven in Schipborg.
Net als de SIK vormt ook deze website voor adverteerders een interessant platform.
Vandaar dat de Vereniging u de mogelijkheid wil bieden om uw bedrijf of organisatie, naast de al jaren bestaande mogelijkheid in de SIK, ook via de website onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

De prijsstelling per jaar (2007) voor de publiciteit in de SIK respectievelijk de website is als volgt:

1. 1/2 A 5 formaat advertentie in de SIK: ¤ 25,-;
2. 1 A 5 formaat advertentie in de SIK: ¤ 50,-;
3. 1 advertentie op de site: ¤ 50,-;
4. Idem i.c.m. 1/2 A5 advertentie in de SIK: ¤ 65,-;
5. Idem i.c.m. A 5 advertentie in de SIK: ¤ 90,-;

Graag vernemen wij van u of u interesse hebt bij een van de bovengenoemde opties.

Reacties naar:

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg
T.a.v. R.A. Veening, penningmeester
Borgweg 6
9469 Schipborg

Tel. 050 4095191
Mail: Richard.Veening@Home.nl

Richard Veening,
Penningmeester

Lees verder...


15e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 18/06/2006

Op donderdag 15 juni 2006 vond op het pompstation van het Waterleidingbedrijf Groningen in Glimmen de 15e openbare vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL) (de 14e vergadering was een schriftelijke ronde).

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'
In de Nota ruimte worden de 20 in Nederland in te richten Nationale Landschappen omschreven als 'gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten'. In deze gebieden blijven ruimtelijke ontwikkelingen wel mogelijk, maar alleen als daarbij de kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven, dan wel worden versterkt. In Nationale Landschappen staat het behoud van het cultuurlandschap voorop. Daarin onderscheidt het zich van Nationale Parken, zoals het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa', waarin natuurwaarden voorop staan.

Het wordt aan de provincies overgelaten om de Nationale Landschappen in detail uit te werken, inclusief een ontwikkelingsstrategie en een overzicht van wat daar wel of niet mag. Uitgewerkte uitvoeringsprogramma's moeten eind 2006 bij het ministerie van LNV op tafel liggen. Dit ministerie heeft vanuit het Investeringsbudget Landelijke Gebieden 80 miljoen euro beschikbaar gesteld om de programma's mee te financieren, gemiddeld 4 miljoen euro per landschap dus. Nationale Landschappen zijn de enige gebieden, waarvoor het Rijk op deze wijze verantwoordelijkheid blijft dragen. Gebieden daarbuiten komen hiervoor niet meer in aanmerking.


Lees verder...


Visiemiddag' Waterplan Aa en Hunze

Geplaatst op 16/06/2006

Als vervolg op de 'Startbijeenkomst Waterplan Aa en Hunze' op 16 maart 2006, vond op 12 juni 2006 in Het Hunzepark te Gasselternijveen een door de gemeente Aa en Hunze en het Waterschap Hunze en Aa's georganiseerde 'Visiemiddag Waterplan Aa en Hunze' plaats.

Waterkwantiteit
. Waterafvoer
In een natuurlijke omgeving zal regenwater in de bodem wegzakken en/of afstromen via waterlopen. In woonkernen verhindert bestrating en bebouwing het wegzakken in de bodem. Afvoer via het riool komt daarvoor in de plaats. De capaciteit daarvan is echter vaak onvoldoende om bij zware regenval piekbelastingen te kunnen afvoeren. Hierdoor treden rioolwateroverstorten in werking en/of loopt de openbare weg onder. Om deze nadelen te vermijden, is op landelijk niveau besloten in alle gemeenten een gescheiden rioolstelsel aan te brengen: naast het gewone riool een afzonderlijk regenwaterriool voor de afvoer en berging van regenwater. Berging door het kiezen van zodanige afmetingen en (poreuze) materialen, dat het regenwater alsnog in de bodem kan wegzakken, afvoer alleen als de bergingscapaciteit van het regenwaterriool tijdens piekbelastingen wordt overschreden. Zo een afvoer is kleinschalig mogelijk naar de dichtsbijzijnde opvangmogelijkheden (vennetjes,waterlopen). Het eigenlijke rioolwater blijft afgevoerd worden naar een meestal veel verder weg gelegen rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door een stabieler aanbod, niet meer verstoord door de instroom van regenwater, zal de zuivering van huishoudelijk afvalwater daar aanzienlijk eenvoudiger zijn.

Lees verder...


Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa

Geplaatst op 13/06/2006

Met de vaststelling van de Nota 'Ruimte' door de Eerste Kamer op 17 januari 2006 is het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa officieel een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland geworden. Het in 2002 ingestelde 'Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa', een nationaal park met verbrede doelstelling, ligt geheel binnen het Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa' opgesteld, met daarin:
- Een uitwerking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap;
- De begrenzing van het Nationaal Landschap;
- Een financiële schema voor de periode 2007-2013.

In het 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa' wordt het enigermate uitgebreide 'Overlegorgaan' van het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa aangewezen als Stuurgroep/Gebiedscommissie voor het hele Nationaal Landschap Drentsche Aa. De op 17 januari 2006 door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestelde verbrede 'Landinrichtingscommissie Drenthe' zal optreden als 'Uitvoeringscommissie'.

Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Wonen (ter discussie!)

Geplaatst op 27/05/2006

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar te maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over het hoofdstuk 'Wonen'.

Lees verder...


Jaarvergadering 2006 BOKD

Geplaatst op 19/05/2006

Op donderdag 18 mei 2006 vond in Restaurant Schortinghuis te Spier de Jaarvergadering 2006 plaats van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Zoals gebruikelijk was de opkomst vanuit de aangesloten leden-dorpen weer erg groot.

Vanuit het Jaarverslag 2005 werd speciale aandacht gevraagd voor de in uitvoering zijnde revitalisatie van de knapzakroutes, de deelname aan het 'Eerste PlattelandsParlement 2005 in Nederland' te Voorthuizen (in 2008 zal het tweede volgen), het doen uitkomen van een draaiboek voor de leefomgeving in de dorpen van Drenthe: 'Doen en gedaan krijgen', alsmede het uitgeven van de brochure 'Succes gewenst' met daarin handvatten voor succesfactoren bij het overleg tussen dorpen en gemeenten .

Ondersteuning en advisering van de leden-dorpen lag in 2005 weer vooral op het gebied van de belangenbehartiging, zoals bij de opzet van dorpsommetjes, belevingsonderzoeken, dorpsomgevingsplannen, dorpsvisies en het onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ouderen in de dorpen.

Vrijwel alle provincies hebben inmiddels BOKD-achtige koepels. Met de landelijke Vereniging Kleine Kernen vormen deze koepels tezamen een landelijk netwerk.

Het 'Ledenbericht', het door de BOKD uitgegeven krantje, kwam in 2005 vier keer uit. De website www.bokd.nl heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een rijke bron van, ook te downloaden, informatie over het doen en laten van de BOKD.

Het eigen vermogen van de BOKD bedroeg eind 2005 EUR 80.069,-. Voor 2006 laat de begroting een totaal zien van EUR 338.184,- (in 2005 was dat EUR 373.91,-), met een verwacht resultaat van ongeveer EUR 29.000,- (in 2005 was dat EUR 41.779,-). Financieel gesproken staat de BOKD er dus goed voor!

Lees verder...


Morrelen aan het landschap in 1932: de Zeegsersteeg

Geplaatst op 15/05/2006

Morrelen aan het landschap in 1932: de Zeegsersteeg.
Wie denkt dat het via landschapsvisies en dergelijke morrelen aan het landschap iets van de laatste tijd is, vergist zich. Het 'Tijdschrift voor het Christelijk Gezin', achtste jaargang, 1932, geeft daar aan de hand van wat er in die tijd met de Zeegsersteeg is gebeurd, de verbinding tussen Zeegse en Schipborg, een fraai voorbeeld van.
Allereerst de uitgangssituatie, zoals Prof.Dr.van Veldhuizen die in dit tijdschrift beschrijft:
- De weg was mul en bij regen stonden er groote plassen en de doortocht was voor vrachten hooi of rogge wel wat nauw. Dit kwam door de vele boomen en struiken, die daar in behagelijke wanorde de wallen versierden. Hun getal was verbijsterend ook in soorten: vlier, hazelaar, kardinaalsmuts, hulst (eeuwenoude), eik, peppel, Geldersche roos, kamperfoelie, vuilboom, braam, framboos, wilg, lijsterbes, den, spar, els, kortom te veel om op te sommen.

Maar helaas, helaas, een grote onderscheiding was de Steeg te beurt gevallen, bijna zo groot als een eervolle begrafenis:
- Nu moest de Steeg overal even breed, ongeveer 10 Meter, worden, met behoorlijke greppels aan weerskanten ter ontwatering in plaats van de drassige kweekplaatsen van zeldzame planten.

Hier en daar werd nog wat tegengesparteld, maar:
- Aanvankelijk wilde de burgemeester nog trachten, een van de mooiste gedeelten te redden, maar toen tot een rijwielpad besloten was, ging dit niet meer. Alles is geveld en de wal ter oostzijde is gehalveerd. De andere helft zullen de eigenaars van de akkers wel 'aanmaken'.

Wat is er niet allemaal verloren gegaan:
- Vroeger hebben wij ze opgesomd: boschkartelblad, vogelpootje, rankende helmbloem, koekoeksbloem, gulden roede, blauwe knoop, oogentroost, vleugeltjesbloem, gentiaan, vier soorten varens, Salomonzegel, gevlekte orchis, knolboterbloem, wederik, wilgenroosje, arcica, zandblauwtje, zandklokje, zenegroen, valsche salie, grondster, zonnedauw, kraaiheide, al weer een lijst, die verre van volledig is, maar meer schiet mij niet meer te binnen.

Dit alles leidt in 1932 dan tot de volgende verzuchting:
- De Zeegsersteeg heeft promotie gemaakt; een nieuw begin met uitzicht wellicht op 'een straatwegdek als verbinding van twee Drentsche loegs', maar ik kan naar dat versche zand alleen zien als naar een versch gedolven graf. Er is iets moois verloren gegaan. In de lenteavonden worden straks de vluchtende nachtegalen vervangen door egalen nacht.

Ook toen dus al niets nieuws onder de zon!

Jan en Silvia van Dijk

Lees verder...


Programma ' VROUWEN 2001'

Geplaatst op 10/05/2006

'Programma ' VROUWEN 2001'
17 mei: We gaan de hele dag fietsen. Vertrek 09:15 uur bij de school.
25 september: 'Slaap apneu', adempause tijdens slaap.
23 oktober: Lezing over 'Slede honden'.
15 november: Lezing over het werk van Cornelis Jetsesw in Anloo.
20 november: De heer Pilon vertelt over zijn zwerftocht door Oman, Jemen en Saoedi Arabie.
18 december: Kerstviering.

Aanvang avonden om 19:45 uur in het Dorpshuis.
Nieuwe leden van harte welkom.

Programma voor de Klaverjasclub 2006/2007

2006
22 september
20 oktober
17 november
15 december

2007
19 januari
16 februari
16 maart
20 april

Vanaf 19:30 uur is de koffie klaar in het Dorpshuis.
Belangstellenden van harte welkom.

Hilly Veenstra


Lees verder...


Paasvuur Schipborg 2006

Geplaatst op 27/04/2006Paasvuur 2006: voorlopig laatste in Schipborg

Vorig jaar is in de SIK al geschreven dat de organisatie van het traditionele paasvuur aan een zich steeds verder uitbreidende regelgeving ten onder dreigt te gaan. Voor het paasvuur 2006 heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) nog eens alle zeilen bijgezet om toch nog een paasvuur te organiseren. Het VDS-bestuur heeft daarbij echter aanzienlijke risico's gelopen, zodanige risico's zelfs dat het paasvuur 2006 voorlopig als het laatste paasvuur georganiseerd door de VDS mag worden gezien. Het volgende kan dit verduidelijken.

Uitbreidende regelgeving
Waar eerst volstaan kon worden met een vergunning vanwege de Algemene Plaatselijke Verordening, viel vanaf 2005 het organiseren onder de landelijke Wet Milieubeheer, wetgeving bedoeld voor het verbranden van afvalstoffen. Onder deze wet is het verbranden van afvalstoffen alleen toegestaan in daarvoor goedgekeurde installaties. Gelukkig kan, op grond van artikel 10.2, eerste lid, door de gemeente Aa en Hunze ontheffing worden verleend van deze verplichting. Een dergelijke ontheffing moet dan wèl 10 weken vóór het branden van het paasvuur worden aangevraagd en aan het verlenen van een ontheffing wordt een zich steeds verder uitbreidende reeks van voorwaarden verbonden. Voorwaarden waaraan door het VDS-bestuur steeds moeilijker voldaan kan worden.

Lees verder...


Palmpasen 2006

Geplaatst op 11/04/2006

Zondag 9 april jl. was het weer zover. Na een jaar zonder Palmpasen was het nu weer volop genieten geblazen van het Palmpasenfeest in Schipborg. Om 10.00 uur ’s ochtends verzamelden 23 kinderen gewapend met paasstok zich in “het Dorpshuis” van Schipborg om eens flink de handen uit de mouwen te steken. Allereerst werd er een mooi paasverhaal verteld waarna het knutselgeweld kon losbarsten. Naast alle kinderhandjes wapperde ook menig ouderhand er driftig op los met crêpepapier en plakband. Het resultaat; 23 prachtig versierde paasstokken met aan top een lekkere broodhaan.
Daarna volgde een rondrit in een huifkar met tractor die al toeterend door Schipborg reed. Er werd nog even een tussenstop bij het restaurant “de Drentsche Aa” gemaakt waar de kinderen werden verwelkomd door twee prachtige paashazen en waar ze werden getrakteerd op een heerlijke beker warme chocolademelk. Het was voor alle kinderen een zeer geslaagde Palmpasenochtend.

Annemarie Dijkhuizen
Lees verder...