Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

16e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 07/11/2006

Op woensdag 1 november 2006 heeft in Café Centraal te Tynaarlo de 16e openbare vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorplandschap 'Drentsche Aa' (NBEL) plaatsgevonden.

Project Amerdiep
In het gebied rondom het Amerdiep, een bovenloop van de Drentsche Aa, is door acht agrarische bedrijven een plan ontwikkeld voor een agrarische bedrijfsvoering met toekomstzekerheid, passend binnen de gewenste landschappelijke ontwikkelingen van het gebied (volgens het 'Boeren voor Natuur'-concept). Doel van het project is het door het bij elkaar brengen en afstemmen van de publieke vraag naar natuur en het private aanbod van agrarische bedrijven de maatschappelijke doelen voor het Amerdiep op private wijze te verwezenlijken. Uitgaande van de huidige situatie, akkerbouwgebied plus grasland, wordt onder meer gedacht aan vernatting langs de beek, het geleidelijker maken van de overgang tussen bos een akkerbouwgebied en tussen beekdal en akkerbouwgebied, alsmede het herstel van oorspronkelijke landschapselementen, als houtwallen, meandering van het Amerdiep en poelen. Eind 2006 moet het financiële plaatje rond zijn, waarna in de openbare vergadering van het Overlegorgaan NBEL van 15 februari 2007 het hele project vastgesteld kan worden. Het project kan gezien worden als een modelproject voor soortgelijke ontwikkelingen op andere plaatsen in Nederland en in Europa.

Lees verder...


Vervanging voetbaldoelen Schipborg gelukt!

Geplaatst op 04/11/2006

Eind juni 2006 zijn, tijdens één van de regelmatige inspecties van de veiligheid van de speelvoorzieningen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht', door de Inspecteur Veiligheid Speelvoorzieningen Gemeente Aa en Hunze, de heer Klamer Bos, de aanwezige houten voetbaldoelen afgekeurd. Eén voetbaldoel moest vanwege een breuk in de bovenligger zelfs direct worden afgevoerd.

Gezien de belangrijke sociale functie binnen Schipborg van de speelvoorzieningen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht', is vanuit de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) en de OR/MR van de OBS 'De Waterburcht' direct geprobeerd via de gemeente Aa en Hunze tot een zo snel mogelijke vervanging van de afgekeurde voetbaldoelen te komen. In september 2006 is hierover met de gemeente overeenstemming bereikt: de afgekeurde houten voetbaldoelen zouden worden vervangen door twee nieuwe, via de gemeente aan te schaffen, metalen voetbaldoelen. Eén derde van de kosten van aanschaf is voor de gemeente, de rest wordt door de VDS betaald uit de nog resterende gelden voor verbetering/uitbreiding van de speelvoorzieningen op het speelveld bij de OBS '' De Waterburcht' uit 2003.

Eind oktober 2006 waren de voetbaldoelen bij Openbare Werken van de gemeente aangekomen, en op zaterdag 4 november om 09:00 uur stond een groepje vrijwilligers uit Schipborg (altijd weer dezelfde personen natuurlijk) op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht' gereed om, onder leiding van Klamer Bos, de beide voetbaldoelen daadwerkelijk te gaan plaatsen. Het weer werkte goed mee, een lekkere temperatuur om bij te werken en soms zelfs een zonnetje. Omstreeks 12:00 uur stonden de voetbaldoelen op hun plaats. Tijdens het plaatsen had nog een bijzonder plezierige gebeurtenis plaats. Vanuit de jeugd van Schipborg was al eerder gevraagd of de nieuwe doelen ook direct van netten zouden worden voorzien. Dat was iets wat door de VDS nog samen met de OBS 'De Waterburcht' zou moeten worden geregeld. Maar ziedaar: omstreeks 11:00 uur verscheen opeens Lia Kuijpens (Achterhaven 2) met de vraag of er soms belangstelling was voor de twee voetbaldoelnetten, die haar man Jacob nog op zolder had liggen. Nou, die belangstelling was er wel zeker en zo konden beide voetbaldoelen nog dezelfde middag geheel van netten voorzien aan de jeugd van Schipborg ter beschikking worden gesteld! Daar is dezelfde middag dan ook al druk gebruik van gemaakt.

Ten slotte dank aan een ieder, die aan het plaatsen van de voetbaldoelen heeft bijgedragen: de gemeente Aa en Hunze via de heer Klamer Bos voor de betrokkenheid en medefinanciering, de vrijwilligers uit Schipborg voor de daadwerkelijk plaatsing en Jacob en Lia voor het ter beschikking stellen van de netten.

Hieronder volgen een aantal foto's, door Klamer Bos gemaakt van het plaatsen van de nieuwe voetbaldoelen.

Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Historisch perspectief (ter discussie!)

Geplaatst op 15/09/2006

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen.Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevige houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over het hoofdstuk 'Historisch perspectief'.

Lees verder...


Adverteren op deze website

Geplaatst op 04/09/2006

Onder het adres www.dorpsbelangenschipborg.nl beschikt de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg, naast het Schipborgse Informatie Krantje (SIK), al enige tijd over een boeiende en actuele website, die beoogt mede kleur en inhoud te geven aan het dorpsleven in Schipborg.
Net als de SIK vormt ook deze website voor adverteerders een interessant platform.
Vandaar dat de Vereniging u de mogelijkheid wil bieden om uw bedrijf of organisatie, naast de al jaren bestaande mogelijkheid in de SIK, ook via de website onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

De prijsstelling per jaar (2007) voor de publiciteit in de SIK respectievelijk de website is als volgt:

1. 1/2 A 5 formaat advertentie in de SIK: ¤ 25,-;
2. 1 A 5 formaat advertentie in de SIK: ¤ 50,-;
3. 1 advertentie op de site: ¤ 50,-;
4. Idem i.c.m. 1/2 A5 advertentie in de SIK: ¤ 65,-;
5. Idem i.c.m. A 5 advertentie in de SIK: ¤ 90,-;

Graag vernemen wij van u of u interesse hebt bij een van de bovengenoemde opties.

Reacties naar:

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg
T.a.v. R.A. Veening, penningmeester
Borgweg 6
9469 Schipborg

Tel. 050 4095191
Mail: Richard.Veening@Home.nl

Richard Veening,
Penningmeester

Lees verder...


15e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 18/06/2006

Op donderdag 15 juni 2006 vond op het pompstation van het Waterleidingbedrijf Groningen in Glimmen de 15e openbare vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL) (de 14e vergadering was een schriftelijke ronde).

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'
In de Nota ruimte worden de 20 in Nederland in te richten Nationale Landschappen omschreven als 'gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten'. In deze gebieden blijven ruimtelijke ontwikkelingen wel mogelijk, maar alleen als daarbij de kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven, dan wel worden versterkt. In Nationale Landschappen staat het behoud van het cultuurlandschap voorop. Daarin onderscheidt het zich van Nationale Parken, zoals het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa', waarin natuurwaarden voorop staan.

Het wordt aan de provincies overgelaten om de Nationale Landschappen in detail uit te werken, inclusief een ontwikkelingsstrategie en een overzicht van wat daar wel of niet mag. Uitgewerkte uitvoeringsprogramma's moeten eind 2006 bij het ministerie van LNV op tafel liggen. Dit ministerie heeft vanuit het Investeringsbudget Landelijke Gebieden 80 miljoen euro beschikbaar gesteld om de programma's mee te financieren, gemiddeld 4 miljoen euro per landschap dus. Nationale Landschappen zijn de enige gebieden, waarvoor het Rijk op deze wijze verantwoordelijkheid blijft dragen. Gebieden daarbuiten komen hiervoor niet meer in aanmerking.


Lees verder...


Visiemiddag' Waterplan Aa en Hunze

Geplaatst op 16/06/2006

Als vervolg op de 'Startbijeenkomst Waterplan Aa en Hunze' op 16 maart 2006, vond op 12 juni 2006 in Het Hunzepark te Gasselternijveen een door de gemeente Aa en Hunze en het Waterschap Hunze en Aa's georganiseerde 'Visiemiddag Waterplan Aa en Hunze' plaats.

Waterkwantiteit
. Waterafvoer
In een natuurlijke omgeving zal regenwater in de bodem wegzakken en/of afstromen via waterlopen. In woonkernen verhindert bestrating en bebouwing het wegzakken in de bodem. Afvoer via het riool komt daarvoor in de plaats. De capaciteit daarvan is echter vaak onvoldoende om bij zware regenval piekbelastingen te kunnen afvoeren. Hierdoor treden rioolwateroverstorten in werking en/of loopt de openbare weg onder. Om deze nadelen te vermijden, is op landelijk niveau besloten in alle gemeenten een gescheiden rioolstelsel aan te brengen: naast het gewone riool een afzonderlijk regenwaterriool voor de afvoer en berging van regenwater. Berging door het kiezen van zodanige afmetingen en (poreuze) materialen, dat het regenwater alsnog in de bodem kan wegzakken, afvoer alleen als de bergingscapaciteit van het regenwaterriool tijdens piekbelastingen wordt overschreden. Zo een afvoer is kleinschalig mogelijk naar de dichtsbijzijnde opvangmogelijkheden (vennetjes,waterlopen). Het eigenlijke rioolwater blijft afgevoerd worden naar een meestal veel verder weg gelegen rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door een stabieler aanbod, niet meer verstoord door de instroom van regenwater, zal de zuivering van huishoudelijk afvalwater daar aanzienlijk eenvoudiger zijn.

Lees verder...


Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa

Geplaatst op 13/06/2006

Met de vaststelling van de Nota 'Ruimte' door de Eerste Kamer op 17 januari 2006 is het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa officieel een van de twintig Nationale Landschappen in Nederland geworden. Het in 2002 ingestelde 'Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa', een nationaal park met verbrede doelstelling, ligt geheel binnen het Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa' opgesteld, met daarin:
- Een uitwerking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap;
- De begrenzing van het Nationaal Landschap;
- Een financiële schema voor de periode 2007-2013.

In het 'Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa' wordt het enigermate uitgebreide 'Overlegorgaan' van het Nationale Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa aangewezen als Stuurgroep/Gebiedscommissie voor het hele Nationaal Landschap Drentsche Aa. De op 17 januari 2006 door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingestelde verbrede 'Landinrichtingscommissie Drenthe' zal optreden als 'Uitvoeringscommissie'.

Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Wonen (ter discussie!)

Geplaatst op 27/05/2006

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar te maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.

Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over het hoofdstuk 'Wonen'.

Lees verder...


Jaarvergadering 2006 BOKD

Geplaatst op 19/05/2006

Op donderdag 18 mei 2006 vond in Restaurant Schortinghuis te Spier de Jaarvergadering 2006 plaats van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Zoals gebruikelijk was de opkomst vanuit de aangesloten leden-dorpen weer erg groot.

Vanuit het Jaarverslag 2005 werd speciale aandacht gevraagd voor de in uitvoering zijnde revitalisatie van de knapzakroutes, de deelname aan het 'Eerste PlattelandsParlement 2005 in Nederland' te Voorthuizen (in 2008 zal het tweede volgen), het doen uitkomen van een draaiboek voor de leefomgeving in de dorpen van Drenthe: 'Doen en gedaan krijgen', alsmede het uitgeven van de brochure 'Succes gewenst' met daarin handvatten voor succesfactoren bij het overleg tussen dorpen en gemeenten .

Ondersteuning en advisering van de leden-dorpen lag in 2005 weer vooral op het gebied van de belangenbehartiging, zoals bij de opzet van dorpsommetjes, belevingsonderzoeken, dorpsomgevingsplannen, dorpsvisies en het onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ouderen in de dorpen.

Vrijwel alle provincies hebben inmiddels BOKD-achtige koepels. Met de landelijke Vereniging Kleine Kernen vormen deze koepels tezamen een landelijk netwerk.

Het 'Ledenbericht', het door de BOKD uitgegeven krantje, kwam in 2005 vier keer uit. De website www.bokd.nl heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een rijke bron van, ook te downloaden, informatie over het doen en laten van de BOKD.

Het eigen vermogen van de BOKD bedroeg eind 2005 EUR 80.069,-. Voor 2006 laat de begroting een totaal zien van EUR 338.184,- (in 2005 was dat EUR 373.91,-), met een verwacht resultaat van ongeveer EUR 29.000,- (in 2005 was dat EUR 41.779,-). Financieel gesproken staat de BOKD er dus goed voor!

Lees verder...


Morrelen aan het landschap in 1932: de Zeegsersteeg

Geplaatst op 15/05/2006

Morrelen aan het landschap in 1932: de Zeegsersteeg.
Wie denkt dat het via landschapsvisies en dergelijke morrelen aan het landschap iets van de laatste tijd is, vergist zich. Het 'Tijdschrift voor het Christelijk Gezin', achtste jaargang, 1932, geeft daar aan de hand van wat er in die tijd met de Zeegsersteeg is gebeurd, de verbinding tussen Zeegse en Schipborg, een fraai voorbeeld van.
Allereerst de uitgangssituatie, zoals Prof.Dr.van Veldhuizen die in dit tijdschrift beschrijft:
- De weg was mul en bij regen stonden er groote plassen en de doortocht was voor vrachten hooi of rogge wel wat nauw. Dit kwam door de vele boomen en struiken, die daar in behagelijke wanorde de wallen versierden. Hun getal was verbijsterend ook in soorten: vlier, hazelaar, kardinaalsmuts, hulst (eeuwenoude), eik, peppel, Geldersche roos, kamperfoelie, vuilboom, braam, framboos, wilg, lijsterbes, den, spar, els, kortom te veel om op te sommen.

Maar helaas, helaas, een grote onderscheiding was de Steeg te beurt gevallen, bijna zo groot als een eervolle begrafenis:
- Nu moest de Steeg overal even breed, ongeveer 10 Meter, worden, met behoorlijke greppels aan weerskanten ter ontwatering in plaats van de drassige kweekplaatsen van zeldzame planten.

Hier en daar werd nog wat tegengesparteld, maar:
- Aanvankelijk wilde de burgemeester nog trachten, een van de mooiste gedeelten te redden, maar toen tot een rijwielpad besloten was, ging dit niet meer. Alles is geveld en de wal ter oostzijde is gehalveerd. De andere helft zullen de eigenaars van de akkers wel 'aanmaken'.

Wat is er niet allemaal verloren gegaan:
- Vroeger hebben wij ze opgesomd: boschkartelblad, vogelpootje, rankende helmbloem, koekoeksbloem, gulden roede, blauwe knoop, oogentroost, vleugeltjesbloem, gentiaan, vier soorten varens, Salomonzegel, gevlekte orchis, knolboterbloem, wederik, wilgenroosje, arcica, zandblauwtje, zandklokje, zenegroen, valsche salie, grondster, zonnedauw, kraaiheide, al weer een lijst, die verre van volledig is, maar meer schiet mij niet meer te binnen.

Dit alles leidt in 1932 dan tot de volgende verzuchting:
- De Zeegsersteeg heeft promotie gemaakt; een nieuw begin met uitzicht wellicht op 'een straatwegdek als verbinding van twee Drentsche loegs', maar ik kan naar dat versche zand alleen zien als naar een versch gedolven graf. Er is iets moois verloren gegaan. In de lenteavonden worden straks de vluchtende nachtegalen vervangen door egalen nacht.

Ook toen dus al niets nieuws onder de zon!

Jan en Silvia van Dijk

Lees verder...