Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Dorpenoverleg Aa en Hunze

Geplaatst op 13/10/2007

Op donderdag 11 oktober 2007 vond in het Multifunctioneel Centrum De Badde te Annerveenschekanaal voor het eerst sinds 5 oktober 2005 weer een halfjaarlijks dorpenoverleg plaats met de gemeente Aa en Hunze. Aanwezig waren vertegenwoordigers vanuit vrijwel alle dorpsverenigingen binnen de gemeente Aa en Hunze en een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur. De vergadering stond onder leiding van de wethouder Kern- en Buurtgericht Werken, Geert-Jan ten Brink.

Kennismaking nieuwe burgemeester
Voor de op 18 september 2007 officieel in functie getreden nieuwe burgemeester Aa en Hunze, Eric van Oosterhout, was dit eerste halfjaarlijkse dorpenoverleg sedert de verkiezingen in 2006 een ideale gelegenheid om nader kennis te kunnen maken met de verschillende dorpsverenigen in de gemeente Aa en Hunze.
Als voorzitter van de Gemeenteraad, als voorzitter van het College van B&W, en als portefeuillehouder Personeel en Organisatie verantwoordelijke voor de ongeveer 200 ambtenaren van onze gemeente, is de nieuwe burgemeester sterk geïnteresseerd in het vinden van de juiste verhoudingen in het overleg tussen gemeente en dorpen op het gebied van het Kern- en Buurtgericht werken. Het gaat dan niet alleen om allerlei detailzaken, maar nadrukkelijk ook om de bereidheid over de ontwikkeling van visies mee te willen praten. Wederzijds respect en het aanvaarden van uiteindelijk door de Gemeenteraad genomen politieke beslissingen is voor hem daarbij een uitgangspunt.
Ten aanzien van de ontwikkeling van goede contacten tussen hem en de burgers van de gemeente Aa en Hunze denkt onze nieuwe burgemeester vooral aan uitnodigingen voor hem (en ook zijn familie) bij leuke dorpsevenementen. Formele contacten zijn uiteraard goed en nuttig, maar informele contacten vindt hij minstens zo belangrijk!

Toekomst Kern- en Buurtgericht Werken
De prioriteit van het Kern- en Buurtgericht Werken van het College van B&W ligt bij de contacten met de afzonderlijke dorpen. Voor veel 'klein leed' weet de burger de gemeente in de meeste gevallen wel te vinden, maar voor de grotere lijnen, zaken die te maken hebben met de leefbaarheid van de dorpen, lopen meestal via de dorpsverenigingen. Daarbij kan best wel eens wat misgaan. Het College wenst nu echter de ruis van de afgelopen periode te vervangen door een constructieve samenwerking. Waar nodig zou dat moeten kunnen leiden tot aanpassingen van bestaande structuren in formatieomvang en materiële middelen. Voor het dorpenoverleg zou dat meer thematisch gericht werken kunnen betekenen, met bijvoorbeeld als onderwerp het komende Bestemmingsplan Buitengebied, waarbinnen alle dorpen hun plaats moeten zien te vinden. Ook de sociale component van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zou zo een thema kunnen vormen.

Klankbordgroep dorpsverenigingen
Het College zal dus de komende maanden de structuren van het Kern- en Buurtgericht Werken nadrukkelijk onder de loep nemen. Eind april 2008 moet dat leiden tot een aan de Gemeenteraad voor te leggen nieuwe opzet. Een Klankbordgroep van een achttal vertegenwoordigers (met plaatvervangers) uit de dorpsverenigingen zal door de gemeente worden uitgenodigd met hun adviezen bij te dragen aan een zo groot mogelijk draagvlak voor een dergelijke opzet. Inbrengvermogen en geografische spreiding zal sturend zijn voor de samenstelling van deze Klankbordgroep.

Volgende dorpenoverleg: donderdag 22 mei 2008 te Anderen.

Paul Hagel

Lees verder...


Hoe speel je Jeu de Boules?

Geplaatst op 11/09/2007

Op 23 juni 2007, tegelijk met het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht', is het speelveld bij deze school verrijkt met een Jeu de Boules baan. Omdat niet alle bewoners van Schipborg op de hoogte zullen zijn van de spelregels, voor het 1e Jeu de Boules toernooi op zaterdag 27 oktober 2007 hierbij in het kort hoe dit spel gaat.

In zijn eenvoudigste vorm wordt een spelletje Jeu de Boules (=ballenspel) gespeeld door twee spelers. Beide spelers hebben drie metalen ballen (= boules), met een diameter van 7 tot 8 centimeter en een gewicht van 650 tot 800 gram. Daarnaast is een houten balletje nodig met een diameter van 2,5 tot 3,5 centimeter als doel (= but).

De beginnende speler gooit het doel 6 tot 10 meter in de lengterichting van de 13 meter lange en 3 meter brede baan, waarbij het balletje op een afstand van meer dan 50 centimeter binnen de rand van de baan moet blijven. Vervolgens probeert de beginnende speler een eerste boule zo dicht mogelijk bij het doel te gooien. Daarna probeert de tweede speler een boule dichter bij het doel te gooien dan de eerste speler, al dan niet door de boule van deze eerste speler verder weg te ketsen.

De speler, waarvan de boule die het dichtste bij het doel terecht is gekomen, heeft de leiding. De andere speler moet proberen deze leiding over te nemen door met een tweede boule, of als dat niet lukt met een derde boule, nog dichter bij het doel te komen. Als de tweede boule al dichter bij het doel terecht komt, dan verschuift de leiding en moet de andere speler een tweede boule gooien om nog weer dichter bij het doel te komen en zo de leiding weer terug te pakken, of als dat niet lukt een derde boule gooien. Dit gaat zo door totdat een speler alle drie de boules heeft gespeeld.

Wanneer een speler drie boules heeft gespeeld, mag de andere speler met de nog resterende boule(s) proberen nog dichter bij het doel te komen. De winnaar van de set, de speler met een boule het dichtst bij het doel, krijgt voor iedere boule die dichter bij het doel ligt dan de dichtstbijzijnde boule van de andere speler één punt.

Het spel herhaalt zich, waarbij telkens de winnaar van de voorafgaande set begint met het doel te gooien, totdat één van de spelers 13 punten heeft behaald. Dat is dan de matchwinnaar (met een uitslag dus tussen de 13- 0 en 13-12).

Uiteraard kan het spel ook met drie of meer spelers worden gespeeld. Vanaf 4 spelers is het aan te raden om in teams te spelen, waarbij elke speler met nog slechts 2 boules deelneemt. De overige regels blijven daarbij gelijk.

Voor het aanstaande toernooi is het de bedoeling om individueel deel te nemen.

Nadere informatie over het toernooi volgt nog.

Bart van den Bergh

Lees verder...


Nieuw bestemmingsplan Schipborg

Geplaatst op 27/08/2007

Op de Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg van 13 maart 2006 is vanuit de gemeente Aa en Hunze het voornemen bekend gemaakt het bestaande bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Schipborg te actualiseren, harmoniseren en digitaliseren. Uiterlijk in 2010 moet een nieuw bestemmingsplan voor Schipborg gereed zijn. Voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en om in te kunnen spelen op individuele wensen van de bewoners van Schipborg, zal dit bestemmingsplan de nodige flexibiliteit moeten bevatten.
De bestaande (verouderde) bestemmingsplannen, de in de achterliggende jaren gelegaliseerde ontwikkelingen en de bestaande situatie zijn vertrekpunt voor de bestemmingsplanactualisatie, ook ten aanzien van de begrenzing van het plangebied. Bestaande rechten van bewoners worden zoveel mogelijk gerespecteerd.


Lees verder...


Dorpsvisie Schipborg - Voorzieningen Schipborg (ter discussie!)

Geplaatst op 06/08/2007

Een 'Dorpsvisie Schipborg' heeft tot doel breed gedragen gedachten en ideeën zichtbaar maken van de bewoners van Schipborg over hoe hun dorp en de daarbij behorende omgeving zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) biedt de dorpsvisie daarmee een stevig houvast bij de belangenbehartiging richting gemeente en provincie over dit soort van zaken.

Een dorpsvisie bevat, naast een (historische) dorpsbeschrijving, hoofdstukken over onderwerpen als wonen, verkeer en bereikbaarheid, voorzieningen, bedrijvigheid, jeugd, recreatie en toerisme, cultuur, natuur en milieu, sociale omgeving en relaties met de overheid. Voor al deze hoofdstukken zal de VDS tekstvoorstellen ontwikkelen, tekstvoorstellen die vervolgens, in hoofdzaak via de VDS-website www.dorpsbelangenschipborg.nl , om commentaar aan de bewoners van Schipborg zullen worden voorgelegd.


Het nu volgende ter discussie gestelde tekstvoorstel gaat over 'Voorzieningen Schipborg'.


Lees verder...


18e Openbare vergadering Overlegorgaan NBEL

Geplaatst op 01/07/2007

Op donderdag 14 juni 2007 vond in Café Restaurant Popken-Hollander te Anloo de 18e vergadering plaats van het Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap 'Drentsche Aa' (NBEL)/ Gebiedscommissie Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'.

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa'
De Provincie Drenthe heeft vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) de investeringen voor het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap 'Drentsche Aa' vastgesteld over de periode 2007-2013 . Het gaat om een totaal van 21 miljoen euro, inclusief een rijksbijdrage van 8,5 miljoen euro.
Waar in de afgelopen periode verreweg het meeste geld ging naar projecten op het gebied van watersystemen, gaat nu het meeste geld naar landbouw (32%), natuur en landschap (31%), recreatie en toerisme (20%), en wonen en leefbaarheid (13%). Bij landbouw gaat het vooral om het invullen van de Integrale Kansenkaart, bij natuur en landschap om beek- en landschapsherstel voor de Drentsche Aa, bij recreatie en toerisme om het inrichten van toegangspoorten.

Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP)
De Stichting Samenwerkende Nationale Parken (SNP) wil de bekendheid van de 20 Nationale Parken (NP) bij het Nederlandse publiek vergroten, onder meer door een sterk NP beeldmerk neer te zetten. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling te komen tot één nationaal superpark: de parken zullen hun eigen identiteit nadrukkelijk behouden. Dat geldt in het bijzonder voor het Nationaal Park 'Drentsche Aa' (NBEL), dat door zijn bredere doelstelling toch al een vreemde eend in de bijt is.
Wel is de verwachting van Staatsbosbeheer, dat het terughoudend beleid met betrekking tot het plaatsen van borden met aanwijzingen zal worden gewijzigd. Aan de hand van aan te brengen zoneringen zullen in de toekomst borden verschijnen met wat wel en wat niet zal zijn toegestaan, inhoudende beperkingen voor bijvoorbeeld ruiters, mountain bikers en cross motoren.

'Samen voor Drenthe'
Na afloop van de vergadering ontvingen de aanwezigen het boekje 'Samen voor Drenthe', 15 jaar werken aan Natuur en Landschap, een uitgave van de Provincie Drenthe in 2007.

Vergaderschema NBEL 2007
- donderdag 1 november om 20:00 uur.

Lees verder...


Rommelmarkt Schipborg op 23 juni 2007 groot succes!

Geplaatst op 29/06/2007

Op zaterdag 23 juni 2007 heeft de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg, in samenwerking met de reüniecommissie voor het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht', op het grasveld bij deze school een zeer succesvolle rommelmarkt georganiseerd. De bedoeling was met deze rommelmarkt heel Schipborg te betrekken bij de feestelijkheden rond het 50-jarig jubileum van de OBS 'De Waterburcht'. De opbrengsten van de rommelmarkt zouden tevens een bijdrage kunnen leveren aan de organisatiekosten van dit jubileum, dan wel in meer algemene zin ten goede kunnen komen aan de school zelf.Lees verder...


Plaats landbouw in bestemmingsplan 'Buitengebied'

Geplaatst op 08/06/2007

De gemeente Aa en Hunze stelt op korte termijn een bestemmingsplan 'Buitengebied Aa en Hunze' vast. In dit buitengebied speelt de landbouw een zeer belangrijke rol: 19.000 van de 27.000 hectare is in gebruik als landbouwgrond. De gemeente Aa en Hunze zal bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor dit gebied dus een duidelijke visie moeten hebben over deze landbouw. Op 30 mei 2007 heeft de Themacommissie Landbouwbeleid van de Raad hiertoe de opstelling van een gemeentelijke landbouwvisie afgerond. De inhoud van deze landbouwvisie zal vertaald worden naar gemeentelijk beleid, in het bijzonder ten aanzien van de plaats van de landbouw in het vast te stellen bestemmingsplan 'Buitengebied Aa en Hunze'.

1. Een integrale visie
Vastgesteld kan worden dat de landbouw alleen een maatschappelijk perspectief heeft in een integrale samenhang. Het platteland is niet uitsluitend het domein meer van de landbouw, maar zal ook ruimte moeten bieden aan functies als wonen, natuur, water, recreatie en toerisme. Als bij beslissingen over de landbouw de effecten op andere gebiedsfuncties niet worden meegenomen, dan gaat het zeker mis! Een dergelijke integrale aanpak vereist een plattelandsvisie, waarin het gehele overheidsbeleid ten aanzien van het platteland staat en waarin ook de landbouw een plaats heeft.
Lees verder...


Palmpasen Schipborg op 1 april 2007

Geplaatst op 07/04/2007

Op zondag 1 april (nee, geen grapje) was het weer zover. De kinderen van Schipborg konden zich weer naar hartelust bezighouden met het versieren van hun paasstok. Maar liefst 30 enthousiaste kinderen waren druk in de weer met het nodige knutselmateriaal met als resultaat, 30 prachtig versierde paasstokken met in top een broodhaan. Vervolgens ging de hele groep in een huifkar luid toeterend en begeleid door twee paashazen vrolijk rondtoeren door Schipborg, waarbij de nodige paaseieren door de lucht in menige tuin belandden (nog even doorzoeken dus). Na al dat zware werken konden de kinderen op het zonnige terras van Café Restaurant 'De Drentsche Aa' heerlijk genieten van een ijsje. Het was met recht een succesvolle heerlijke Palmpasenochtend.

Oproep: De organisatie van Palmpasen Schipborg zou graag volgend jaar onder begeleiding van een muziekkorps de tocht met de huifkar door Schipborg willen maken. Meldt u aan!

Dank: graag willen wij de volgende mensen bedanken voor hun jaarlijkse belangeloze inzet!
Dhr. Jaap Lambeck van 'de Borg' voor het ter beschikking stellen van de huifkar.
Dhr. Albert Schuiling voor het rijden met de tractor van de huifkar.
Dhr. Bollegraaf Hummel van Café Restaurant 'De Drentsche Aa' voor zijn enthousiaste paashaas optreden en voor de beschikbaar gestelde consumpties.

Annemarie Dijkhuizen.


Palmpasenviering 2007.

Lees verder...


Plaats van onze landbouw in het nieuwe Europa

Geplaatst op 21/03/2007

Op 13 maart 2007 vond in Zeijen een door de Rabobank Noord-Drenthe en de Rabobank Noordenveld, in samenwerking met de LTO's Noordenveld, Haren-Tynaarlo, Oostermoer en Rolde, georganiseerde agrarische bijeenkomst plaats. Dit jaar met als thema de plaats van onze landbouw in het nieuwe Europa. Voordrachten werden gehouden door de heren J.W.Grievink (Strategie-consultant foodsector) en drs.ir.J.J.F.van Outryve (Europees en landbouwjournalist). De belangstelling in het Zalencomplex Hingstman was weer overweldigend.


Lees verder...


Notulen Jaarvergadering VDS 2007

Geplaatst op 13/03/2007

Opening en mededelingen
De 57e Jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg (VDS) begint bij een redelijke belangstelling op maandag 12 maart 2007 om 20:00 uur in Café Restaurant 'De Drentsche Aa'. Speciaal welkom geheten wordt de heer Edward Houting, die na afloop van de vergadering een voordracht zal verzorgen over 'Brinken in beeld'. Mededeling wordt gedaan van de opstelling van een 'Inrichting en Beheers Plan Kniphorstbos/Strubben', onder meer door dezelfde landschapsarchitect, die in 2004 de 'Landschapsvisie Drentsche Aa' heeft opgesteld, met als ideaalbeeld de zandverstuivingen en heidevelden van rond 1900. In de Begeleidingsgroep zit vanuit Schipborg Albert Schuiling. De VDS zal de gemeente Aa en Hunze vragen ontwikkelingen op dit gebied via 'De Schakel' te publiceren . Dit opdat een ieder goed op de hoogte kan zijn: het gaat wel om een belangrijk deel van Schipborg! (mededeling gemeente: Staatsbosbeheer is hier 'leading': via een door hen ingeschakeld communicatiebureau zal ook de bevolking worden geinformeerd).

Notulen Jaarvergadering 2006
De notulen worden als zodanig vastgesteld.

Activiteiten 2006
De lijst met activiteiten 2006 laat overwegend zaken in de sfeer van de belangenbehartiging zien. Het organiseren van dorpsactiviteiten blijft een weerbarstige materie. De belangrijkste activiteit was de plaatsing van de vernieuwde voetbaldoelen op het speelveld bij de OBS 'De Waterburcht' op 4 november 2006.

Verslag van de penningmeester
De Kascommissie 2005/2006 stemt van harte in met de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar 1 oktober 2005/30 september 2006. De vergadering verleent de penningmeester dan ook decharge ter zake. Van het totaal saldo van euro 5.119,79 is dit boekjaar euro 1.600,00 bestemd voor de vernieuwde voetbaldoelen en de aanleg van een Jeu de Boules baan (50/50 kostenverdeling met gemeente Aa en Hunze).
In de Kascommissie 2006/2007 zal bestaan uit Geert Ritsema en Jan Schut.

Verdwijnende bestuursleden
Er verdwijnen gelukkig geen leden uit het al te kleine bestuur.

Nieuwe bestuursleden
Jaap Lambeck is het bestuur de afgelopen maanden komen versterken. De vergadering stemt hier mee in. De zoektocht naar een voorzitter met wortels in de regio gaat onverdroten verder.

Activiteiten 2007
De activiteiten 2007 liggen in sterke mate in de sfeer van de belangenbehartiging. Naast de Palmpasenoptocht en de Koninginnedag (met de tennisvereniging), is de VDS ook voornemens een 'Rommelmarkt' te organiseren. Dit om de bewoners van Schipborg nog nadrukkelijker te betrekken bij de feestelijkheden rond het 50-jarig Jubileum van de OBS 'De Waterburcht' op zaterdag 23 juni 2007. Vanwege onaanvaardbare financiële risico's voor de VDS, in het verlengde van een zich steeds sterker verdichtend net van gemeentelijke regelgeving, zal er door de VDS helaas geen paasvuur meer kunnen worden georganiseerd.

Evaluatie één jaar website www.dorpsbelangenschipborg.nl
De VDS-website is nu een jaar operationeel. Op de website verschijnen teksten, die later ook in de SIK verschijnen, alsmede inhoudelijke punten uit de agenda's van de Raadsvergadering van de gemeente Aa en Hunze. Het aantal bezoekers per maand ligt op een niveau van 300 per maand, hetgeen in vergelijking met de 5.000 per maand op de website van het Nationaal Park 'Drentsche Aa' zeker niet slecht is. Ook de kosten voor het operationeel houden van de VDS-website van rond euro 200,00 per jaar brengen geen verandering in het positieve oordeel van de vergadering over de website.

Rondvraag
In verband met de onveilige situatie rond de voorrangskruising Berkenweg/Schipborgerweg, 'haaientanden' ontbreken en het bord met de aanduiding 'voorrangskruising', komende van de Berkenweg, is zodanig slecht geplaatst, dat automobilisten de situatie gemakkelijk verkeerd kunnen inschatten, zal vanuit de VDS actie worden ondernomen richting gemeente Tynaarlo (gemeente Tynaarlo heeft inmiddels 'haaientanden' aangebracht).

Secretaris Dorpsbelangen

Lees verder...