Menu

Vereniging Dorpsbelangen Schipborg

Opbrengst collecte Reumafonds 2006

Geplaatst op 09/04/2006

Persbericht - Amsterdam, april 2006

De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 12 t/m 18 maart jl. is gehouden, heeft in Schipborg een bedrag opgebracht van ¤ 348,05.

Het Reumafonds dankt de leden van het plaatselijke comité, de collectanten en iedereen die door middel van een financiële bijdrage zorgt dat het Reumafonds de strijd tegen reuma kan blijven voortzetten.

Mocht u de collecte gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op giro 324 of banknummer 35.76.74.812 ten name van het Reumafonds te Amsterdam.

Geja Schuiling

Lees verder...


Is de geluidshinder van de N34 toegenomen?

Geplaatst op 31/03/2006

Midden 2005 heeft een uitgebreide herinrichting plaatsgevonden van de N34 tussen Gieten en de A28. Tijdens de voorbereiding is de nadruk gelegd op het veiliger maken van de N34 en op het terugdringen van de geluidshinder. De verbreding van de weg en een verbeterde afscheiding van de beide weghelften door het aanbrengen van een extra groene streep zouden de veiligheid moeten verhogen. Het toepassen van “stil asfalt” zou de geluidshinder doen afnemen.

Na het gereedkomen van de herinrichting lijkt de verhoging van de veiligheid van de N34 wel gelukt te zijn. De verbreding geeft meer ruimte en de extra groene streep levert een veiliger gevoel op. Het spekglad worden van de groene streep bij regenweer is een minpuntje. Maar het is toch al niet verstandig op de N34 in te halen!
Heel anders is het afgelopen met de geluidshinder. Waar algemeen op een vermindering van de geluidshinder was gerekend, lijkt er eerder sprake te zijn van een aanzienlijke toename. Vooral het geluid van vrachtwagens lijkt hieraan bij te dragen. Het in de huidige situatie door vrachtwagens geproduceerde geluid doet soms denken aan laag overkomende vliegtuigen.

Lees verder...


Burgerjaarverslag 2005 Gemeente Aa en Hunze

Geplaatst op 30/03/2006

Jaarlijks wordt door de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze een Burgerjaarverslag uitgegeven als aanvulling op de jaarrekening en het daarbij behorende jaarverslag. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is dit Burgerjaarverslag eerder verschenen dan normaal, om het op 14 maart 2006 toch nog officieel ter kennis van de die dag aftredende “oude” gemeenteraad te kunnen brengen.

Lees verder...


Waterplan Aa en Hunze

Geplaatst op 30/03/2006

Op 16 maart 2006 vond in het gemeentehuis te Gieten de startbijeenkomst plaats voor een, door de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s op te stellen, ‘Waterplan Aa en Hunze’. Met dit waterplan wordt het kader geschapen voor een integrale aanpak van het waterbeleid in het gebied van de gemeente Aa en Hunze. Belangrijk daarbij is onder meer het benutten van kansen voor het afkoppelen van regenwater van de riolering en het verbeteren van de kwaliteit van het aanwezige oppervlaktewater. Het waterplan richt zich in eerste instantie op het bebouwde gebied binnen de gemeente, maar zal ook aansluiten op het landelijk gebied en de beken.

Lees verder...


Toekomst van de landbouw in Noord-Drenthe tot 2020

Geplaatst op 23/03/2006

Op 3 februari 2006 vond te Zeijen een door de Rabobank, in samenwerking met LTO’s, georganiseerde bijeenkomst plaats over de toekomst van de landbouw in Noord-Drenthe tot 2020. Voordrachten werden gehouden door de heer dr. Jaap Hanekamp (Stichting Heidelberg Appeal Nederland) en mevrouw Annie Schreijer-Pierik (Voorzitter Vaste Kamercommissie Landbouw). De belangstelling in het Zalencomplex Hingsman was, met ruim 200 geïnteresseerden, overweldigend.

Lees verder...


Ons aller dorpshuis

Geplaatst op 23/03/2006

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik even uw aandacht te vragen voor ons dorpshuis. Om maar direct met de deur in huis te vallen: het gaat niet goed met ons dorpshuis! Er worden te weinig activiteiten georganiseerd. En zonder activiteiten zijn er geen inkomsten en zonder inkomsten wordt het op de lange termijn moeilijk het dorpshuis open te houden. Voorlopig is er nog niks aan de hand ('d’r staan een paar centen op de bank'), maar alertheid is geboden.

Lees verder...


Informatie over paasvuur 2006

Geplaatst op 14/03/2006

Paasvuren maken deel uit van een oeroude traditie, die in het noorden en oosten van Nederland behoort tot het levend erfgoed. Er zijn al beschrijvingen van dergelijke traditionele 'jaarvuren' bekend uit Romeinse tijden. In alle gevallen kunnen deze vuren in verband gebracht worden met het verlangen van de plaatselijke bevolking naar licht, warmte en vruchtbaarheid. Een paasvuur is oorspronkelijk een lentevuur om vreugde te tonen over de terugkeer van de zon. Paasvuren hebben zich in Europa tot op heden kunnen handhaven in een gebied dat zich uitstrekt van Denemarken tot in Oostenrijk en vanuit het noorden en oosten van Nederland tot achter de Harz in Duitsland. Afhankelijk van de plaatselijke traditie worden paasvuren tegen het donker in de avond van één van de paasdagen ontstoken. In Drenthe is 2e paasdag hiervoor algemeen gebruikelijk. Het paasvuur heeft tegenwoordig vooral een gezellig en sociaal karakter, waarbij het hele dorp samen komt kijken naar het vuur.

Lees verder...